Reklam Alanı  

  Google Reklamları  
TÜKETİM | nedir | Ekonomi Terimleri | www.iktisatsozlugu.com
 

 
left Önceki Terim

 

Sonraki Terim right
 
  TÜKETİM  nedir ?

İhtiyaçları ve arzulan karşılamak amacile iktisadî varlıkların harcanmasıdır.

Terimin İngilizcesi consumption olup Lâtincedeki consumptio ve consumereden gelmektedir. Consumere. tahrip etme demektir.

Fransızlar tüketimi consommation kelimesile ifade etmektedirler. Consommation, Lâtincedeki consummarenin karşılığıdır ve bir araya getirme demektir. Ancak istihlâk kavramını tahlil eden Mercier de la Riviâre gibi eski Fransız yazarları da, consommationv bir tahrip eylemi olarak nitelendirmişlerdir.

Hakikatte ise, bu terimle kastedilen fiil daima bir tüketme, yoğaltma ve tahrip ile sonuçlanmaz. Fayda ve değer eksilişine yol açmaksızın ve hattâ fayda ve değer katarak ihtiyaçların ve arzuların karşılandığı durumlar vardır.

Tüketim malları üç gruba ayrılabilir:

Yiyecek gibi maddelerin ihtiyaçları gidermeğe yaraması, terimlerin anlamına uygun bir kıymet ve fayda tahribi pahasına gerçekleşir. Bir defalık tatmin etme olay sonunda fayda ve kıymeti biten maddeler için, yoğaltım yahut tüketim teriminin kullanılması tamamile yerindedir.

Giyecek maddeleri, yarı sürekli istihlâk eşyasıdır. Bunların kullanılması, kıymetlerinin ve faydalarının ani olarak tahribine yol açmaz.

Binalar ve sanat eserleri, sürekli tüketim mallarına örnek gösterilebilir. Sürekli istihlâk eşyasının kullanılması da, muhakkak surette kıymet ve fayda tahribile sonuçlanmaz. Tabloların, antikaların, nadir taşların, binaların ve özellik taşıyan mobilyanın zamanla kıymeti artabilir.

Tüketim denilen olayın karakteristiği, ihtiyaçları ve arzuları gidermeği hedef tutmasıdır. İhtiyaçlar ve arzular tatmin edilirken kıymet ve fayda tahribi olup olmaması, malların ve koşulların özelliklerine bağlıdır.

Tüketimin iktisadî rolü, Ortaçağdan beri tartışılan bir konudur. Ortaçağ Skolastikleri perhizkârlık zihniyetine bağlanmışlar ve tüketimin tahlilinden çok israfın zararlarını ve tasarrufun faziletini belirtmeğe önem vermişlerdir.

Adam Smith, tüketimi «her türlü üretimin tek ve nihaî hedefi» olarak tanımlamış ve üretimin «tüketiciye yararlı olduğu ölçüde» değer ifade edeceğini yazmıştır. Fakat onu izleyen iktisatçıların çoğunluğu bu kanaate katılmamışlar ve üretim dolaşım paylaşım konularile ilgilenmişlerdir. On Dokuzuncu Yüzyılda ve Yirminci Yüzyıl başlangıcında tüketimin önemi üzerinde duranlar Frederic Bastiat, Ernst Engel, Stanley Jevons ve Charles Gide gibi sayılı isimlerden ibaret kalmıştır.

Tüketim hacminin hesaplanması, milli muhasebenin başlıca konuları arasındadır. Tüketimin hesaplanması, tatbikatta güçlükler arz etmektedir. Aynı malın hem tüketim ve hem üretim maddesi olarak kullanılabilmesi ve birçok tüketim maddeleri sürekliliğinin zamanla değişmesi, değerlendirmeleri kolay bir problem olmaktan çıkarmaktadır. Zorluklar, millî muhasebe çalışmalarında bazı indî kriterlere dayanmak ihtiyacını doğurmaktadır. Örneğin binalar mesken olarak kullanılsa bile tüketim malı sayılmamaktadır. Giyecek eşyası, imal edildiği yıl içinde kullanılıp tüketilmiş addolunmaktadır.

Günümüzde kamu tüketimi ve özel tüketim şeklinde bir ayırım yapılmaktadır. Kısır tüketim ve verimli tüketim tarzında bir sınıflamaya da rastlanmaktadır. Ayrıca, mal tiplerine göre tüketim maddeleri tasnif edilmektedir.

Kısa dönemde, milli üretim ile tüketim arasındaki oran istikrarlıdır.

Milli üretim ile tüketim arasındaki orana, ortalama tüketim eğilimi denilmektedir. Ortalama tüketim eğiliminin formülü,

C/P dir.

Kısa dönemde tüketim fonksiyonunu ifade eden formül şudur:

C = cP

Bu formüllerde :

C, tüketimdir.

P, millî üretimdir.

c, tüketim eğilimidir.

Kısa dönemde tüketimi tayin eden etkenler şunlardır.

Millî gelir.

Millî gelirin fertlere dağılış şekli,

Halkın istihlâk eğilimi.

Uzun dönem tahlillerinde, tüketim eğiliminin değişmelerini dikkate almak gerekmektedir. Gelir seviyesinin ve dağılımının kaydettiği gelişmeler, yeni istihlâk alışkanlıkları ilh.. uzun dönemde istihlâk şedüllerinin farklı karakterler arzetmesine yol açmaktadır.

Almancası : Konsum. Verbrauch.

Fransızcası : consommation.

İngilizcesi : consumption.

(Bk; tüketim fonksiyonu, tüketici dengesi).

 

    - Yorumlar

  İsim :
  Mail :
  Yorum :
  ( 13 + 4 = ) Güvenlik Gereği Lütfen Toplamı Yazınız
     
       
  Bunlara Baktınız mı ?

Her Hakkı Saklıdır. Copright 2013 - 2015 - Bu Sitede Yer Alan Hiç Bir İçerik Kopyalanamaz ve İzinsiz Yayınlanamaz