Reklam Alan?  

  Google Reklamlar?  
FEDERAL RESERVE SİSTEMİ | nedir | Ekonomi Terimleri | www.iktisatsozlugu.com
 

 
left Önceki Terim

 

Sonraki Terim right
 
  FEDERAL RESERVE SİSTEMİ  nedir ?

Amerika'nın banknot emisyon rejimine verilen ad'dır.

1903 ve 1907 Krizleri, Amerikalılara daha sağlam bir para rejimi kurmak ihtiyacını duyurmuştur. Para sistemine verilmesi gereken yeni statü hakkında yıllarca inceleme yapılmıştır. Nihayet 1913 de para rejiminin esaslarım tayin eden bir kanun çıkarılmış ve 1914 de Federal Reserve Siste- mi yürürlüğe girmiştir.

Bu sisteme göre, Amerika 12 emisyon bölgesine ayrılmıştır. Bu bölgelerden herbirinde ayrı bir Federal Reserve bankası kurulmuştur. Emisyon kurumları örgütünün koordinatörlüğü, Federal Reserve Board adı verilen bir merkezi para otoritesine bırakılmıştır. Para siyasetinin tayininde merkeziyetçilik, tatbikinde ise ademi merkeziyet prensipi kabul edilmiştir.

Kanun koyucu, Federal Reserve Sistemi ile zor zamanlarda piyasaya para akımını kolaylaştıracak ve krizleri önlemeğe faydalı olacak bir rejim meydana getirmek istemişti. Fakat kuruluşunu izleyer. yirmi yıla yaklaşık devrede Federal Reserve Sisteminin ticaret bankaları gibi idare edildiği ve yüksek konjonktür devrelerinde Finans -haberleri>Kredi nin büsbütün kabarmasına yol açan bir siyaset izlediği dikkale çarp­mıştır.

Birinci Dünya Savaşının ilk yıllarında ihracatın çoğalması, Amerika'da altın stokunun bir milyar dolardan fazla artmasına sebebiyet vermiştir. 1914 -1317 yıllarında tedavüldeki banknotlar 1.8 milyar dolardan 9.7 milyar dolara, vadesiz mevduat ise 3.2 milyar dolardan 15.1 milyar dolara çıkmıştır.

Büyük iktisadi buhran esnasında ise, Federal Reserve Sistemi New Deal başlayıncaya kadar piyasayı satınalma gücü ile gerektiği gibi besliyememiştir. 1929-1933 arasında, banknot emisyonu 3.9 milyardan 4.8 milyara çıkmış, takat vadesiz mevduat 22.7 milyardan 14.9 milyara düşmüştür.

1933 de Amerika devalüasyon yapmış ve doların iç piyasada konverıibilitesine son verilmiştir.

1S85 sonunda Amerika'nın dış ödeme açıkları önern kazanmağa başlayınca, paraya belirli bir oranda altın karşılık tutmakta zorluk çekilmiştir. Müteakip yıllarda, altın karşılık oranına ilişkin kanun hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

Federal Reserve Sisteminin 1970 yılındaki özellikleri şöyle özetlenebilir:

Federal Reserve Board'un üç önemli organı vardır. Bunlar Guvernörler Meclisi, Federal Açık Piyasa Komitesi ve Federal Müşavirliktir.

Guvernörler Meclisi üye bankaların taahhütlerile likiditeleri arasındaki oranı tespit etmektedir, is- konto hadlerini tayin etmektedir. Federal Reserve Bankalarının bazı yöneticiierini seçmektedir. Federal Açık Piyasa Komitesine çoğunluk teşkil edecek şekilde katılmaktadır.

Federal Açık Piyasa Komitesi, kudretli bir organdır. Federal Reserve Bankalarının mübayaalarını ve satışlarını karara bağlamaktadır. Paranın bollaşması veya daralması, bu komitenin elindedir.

Federal Müşavir, 72 Federal Reserve Bankası müdürler komitesinin müştereken seçtiği bir kişidir. Icrai yetkisi yoktur. Görevi Guvernörler Meclisinin çalışmalarına ışık tutmaktır.

Her bölgedeki Federal Reserve Bankasının sermayesi, mahalli Finans -haberleri>Kredi kurumlarınca sağlanmaktadır. Sisteme üye olan bölge bankaları sermayelerinin ve ihtiyatlarının % 3 ünü azami % 6 faizle yatırmak, yarattıkları her 7 dolarlık kaydi paraya karşılık Federal Reserve Bankasına 1 dolar yatırmak ve Federal Reserve Sisteminin bütün kararlarına uymak yükümlülüğü altındadırlar. Buna karşılık Federal Reserve Sisteminden hükümete ait fonları avans olarak almak, çeklerini masrafsız takas ettirmek imkanına sahiptirler. Ve bu avantajlar, bankalar için büyük kıymet ifade etmektedir.

Amerika'da tedavül eden banknotların üç kaynağı vardır. Hazine parası, Federal Reserve parası ve kaydi para. Hazine parası. Federal Reserve sisteminin kararları ve takdiri dışında basılmış paradır. Ancak miktarı toplam para arzına kıyasla küçük bir orandır ve miktarı önemli dalgalanmalara konu olmamaktadır. Kaydi para hacmi ise. Federal Reserve sisteminin ıskonto hadleri ve açık piyasa muameleleri kanallarından yaptığı müdahalelerle ayarlanabilmektedir.

Almancası : Federal Reserve System.

Fransızcası : Systeme de Federal Reserve.

İngilizcesi : federal Reserve System.

(Bk; «Federal Reserve Act», «Federal Reserve» Ajanı, eFederal Reserva City», dolar).

 

    - Yorumlar

  İsim :
  Mail :
  Yorum :
  ( 13 + 4 = ) Güvenlik Gereği Lütfen Toplamı Yazınız
     
       
  Bunlara Baktınız mı ?

Her Hakkı Saklıdır. Copright 2013 - 2015 - Bu Sitede Yer Alan Hiç Bir İçerik Kopyalanamaz ve İzinsiz Yayınlanamaz