Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

AÇIK KEŞİDE NEDİR?


Poliçe veya bononun geçerli olması için bulunması zorunlu olan unsurlardan bir kısmının doldurulmadan çek veya poliçe düzenleyen ve imzalayan kimse veya borçlu tarafından imzalanarak karşı tarafa verilmesidir.

Açık keşidede poliçe veya bono, hakkın gösterilişi sırasında yapılan anlaşmaya uygun bir şekilde lehtar(senet bedelinin kendisine ödenmesi yazılı olan kişi) tarafından doldurulur.

Ticaret Kanununda açık poliçe ve açık bono diye adlandırılan bu poliçe ve bonolara beyaz poliçe ve beyaz bono da denilmektedir.

Bu poliçe ve bonolar ekseriya ödenecek ücretin kesin olarak belli olmadığı hallerde kullanılmaktadır.

Alacaklı poliçe veya bonoyu kötü niyetle edinip etmediği veyahut edinme sırasında kendisine ağır bir kusur sayılmadığı durumlarda, bu senetlerin anlaşmaya aykırı şekilde doldurulduğu keyfiyeti alacaklıya karşı ileri sürülemez.

Burada alacaklının kötü niyetini ispat davacıya düşmektedir.

Almancası : Blanko - Trassierung.
Fransızcası : Tirage en blanc.
İngilizcesi : Drawing in blank.
(Bk; Açık çek, Açığa imza, Açık kabul).