Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ANKET NEDİR?


Aslında soruşturma anlamına gelen Fransızca bir kelimedir.

Bir istatistik terimi olarak Fransızca'da bu kelimenin geniş ve dar iki anlamı vardır.

Geniş anlamda anket ile birimleri müşahede suretiyle bir konu hakkında bilgi toplanması, yani aşağı yukarı derleme (releva) kastedilir. Böylece bütün birimler kavranıldığı takdirde tençuate exhaustive = tam veya tümel anketden, tesadüft olarak seçilen birimler kavranıldığı takdirde «enquéte par sondage = sondaj yoluyla anketinden bahsedilir. Anket sözcüğünün derleme karşılığı olarak kullanılması müşahedenin istatistikte umumiyetle soruşturma suretinde uygulanması ile ilgilidir.

Dar anlamda anket ise olgular yerine fikirlerin tespitini amaçlıyan bir araştırma demektir. Bu anlamdaki anketlerin maksadı, bazen tercihleri ve değer yargılarını öğrenmektir. Piyasada satılan çeşitli mal tiplerinden hangisinin beğenildiği ve yapılacak bir seçimde hangi adayın tutulacağı hususlarının sorulduğu anketler buna misaldir. Zamanımızda bu sonuncu araştırmalar için anket tabirinden daha açık olan fikir derlemeleri (Meinungsbefragung. enquéte d'opinion. Opinion suvey) terimi kullanılmaktadır.

Bahis konusu fikirleri sıhhatli olarak tespit için soruların çok dikkatli bir şekilde hazırlanması şarttır. Bu hususta istatistikçilerin ve psikologların işbirliğile bazı soruşturma teknikleri geliştirilmiştir. Toplanan fikirlerin grupun bütünü için geçerli sayılabilmesi de, beyanda bulunanların temsili olmalarına bağlıdır. Tatbikatta bunu sağlamak üzere adı geçen kimseler, genellikle kotalar (quota) usulü ile adı verilen metodla seçilirler.

Dar anlamda anketlerin bir kısmında da tercih ve takdirler yerine yetkili kimselerin belirli bir mesele hakkında izlenim ve görüşleri tespit edilmek istenir. Henüz aydınlanmamış olan veya istatistikle araştırılması mümkün veya yeterli olmayan (gecekondu mahallelerindeki sosyal şartlar, gençliğin bunalımı gibi) konular hakkında bazı bilgiler elde etmek maksadiyle yapılan anketlerde durum böyledir. Konu ile yakından ilgili kimselerden, çok kere bir soru varakası yardımıyle, bilgi alınması şeklinde uygulanan bu anketlerin sonuçları genellikle rakamdan ziyade metin şeklinde tecelli eder. Ve cetvel halinde tertip edilemez. Bahsi geçen anketler arasında parlamentolar tarafından yapılanlar vardır, özellikle İngiliz Parlamentosu önemli konular hakkında sık sık anket komisyonları kurup bunlar vasıtasiyle yetkili ve ilgililerin görüşlerini tespit etmekte ve gerekli kanunları çıkarırken anket sonuçlarından geniş ölçüde faydalanmaktadır.

Almancası : Befragung.

Fransızcası : enquéte.

İngilizcesi : survey. inquiry.

(Bk; derleme, sondaj, kotalar usulü).