Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BANKA İHTİYATLARI NEDİR?


Öz kaynakların arasında ve sermayenin yanında yer alır. Banka ihtiyatları bir emniyet fonu olarak ve ilerde vukuu muhtemel zararlara karşılık teşkil etmek üzere bankanın karından ayrılan fonlardır, ihtiyat tesisinin gayesi bankanın bünyesini kuvvetlendirmek ve mali kudretini artırmaktır. İhtiyat akçeleri ya kanunen veya statü hükümlerine göre yahut umumi heyet kararlarına uyularak ayrılır. Memleketimizde; bankaların anonim şirket olarak kurulmaları gerektiğinden, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre ödenmiş sermayelerinin yüzde yirmisini buluncaya kadar her sene safi karlarının yüzde beşini ihtiyata ayırmakla bankalar yükümlüdürler. Ayrıca, Bankalar Kanunu gereğince, yıllık safi kardan yüzde beşini ilerde vukuu muhtemel zararlar karşılığı olarak da ihtiyata ayırmaya mecburiyet vardır. Ayrılan karşılık ödenmiş sermayenin tamamına eşit oluncaya kadar mecburiyet devam eder ve zarar tahakkuk ettiği zaman bu karşılıktan yapılacak mahsuplar tamamen ikmal edilinceye kadar yeniden karşılık ayrılır. Bankaların ihtiyatlarının tamamını devlet iç istikraz tahvillerine veya kredi sandığı tahvillerine yatırmaları lazımdır. Zarar meydana geldiğinde, bankalar bu tahvilleri piyasaya satmakta veya diledikleri şekilde elden çıkarmakta serbesttirler. Almancası : Bankreserven. Fransızcası : rèserves de la banque. İngilizcesi : bank reserves.