Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BEVERIDGE PLANI NEDİR?


İngiltere'nin harp yıllarında hazırlanmış ve barışta sosyal güvenliği teminat altına almayı sağlayacak tedbirleri gösteren bir raporudur. Bu rapor, 20 Kasım 1942 de açıklanmış ve bütün dünyada ilgi toplamıştır. Beveridge Planı'nın iki büyük hedefi vardı: Bir yandan, o zaman mevcut olan sosyal güvenlik kurumlarının ve örgütünün bir bilançosunu çıkarmakta, öte yandan da bunları geliştirmek için tavsiyelerde bulunmaktaydı. Raporun yayımlanmasından önce yapılmış anketler tahlil edilmekte ve İngiliz sosyal sigortalarının yetersizliği ortaya konulmaktaydı. Artık bu yetersiz sistem yerine, çok geniş bir diğerini ikame etmek gerektiği izah edilmekteydi. Beveridge Planı Büyük Britanya vatandaşları arasındaki sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri, sosyal, sigorta ve aile yardımlarından faydalanmak suretiyle düzeltmek, mümkün olduğu kadar geriş şekilde gelirin yeniden dağılımına imkan hazırlamak ve tam istihdam hedefine ulaşabilmek için izlenmesi gereken yolu çizmekte idi. Planda yapılması öngörülen reformlar şu noktalarda toplanabilir: i) Kişi refahını ve güvenliğinin şümullü bir sistem içinde gerçekleştirilmesi. Sadece sosyal sigortalardan faydalananların sayısını artırmakla yetinmeyerek, toplumun bütün fertleri arasında bir dayanışma sağlamak, milli gelirin yeni bir dağılım modeline intibak ettirilmesi. ii) Sağlanan garantilerin genişletilmesi. Evli kadınlar statüsünün düzeltilmesi ve vergilerle finanse edilen bir aile yardımları sisteminin kurulması. iii) Sosyal güvenlik sisteminde birlik ve basitlik sağlanması. Bütün sosyal güvenlik hizmetlerinin bir tek bakanlık idaresi altında toplanması ve formalitelerin basitleştirilmesi. iv) Milli sağlık hizmetinin kurulması. Büyük Britanya toprağı üzerinde yaşayan her şahsın sağlık hizmetlerinden parasız şekilde yararlanması. İngiltere'de 1948 den itibaren yürürlüğe giren birçok kanunlarla bu reformlar gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Beveridge Planı, sadece İngiliz mevzuatını etkilemekle kalmamış ikinci Dünya Savaşından sonra bütün dünyada sosyal güvenlik alanındaki çalışmalara ışık tutmuş, hatta uluslararası teşekküllerin bu husustaki çalışmalarına yardımcı olmuştur. Almancası : Beveridge - Plan. Fransızcası: Plan Beveridge. İngilizcesi : Beveridge Plan. (Bk. William Beveridge. Sosyal güvenlik).