Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BRENTANO (LUJO) NEDİR?


Alman iktisatçısıdır. 1844 - 1931 yıllarında yaşamıştır. Von Thünen'in Dağılım Teorisini tahlil etmiştir. Ernst Engel'in yanında istatistik araştırmaları yapmıştır. Onun etkisi altında, ücret sorunlarını incelemiştir. Sermaye-emek ilişkilerinin ahengini bozmaksızın ücretli sınıfın gelirini yükseltmek imkanları üzerinde durmuştur. Sermaye kazançlarının dağılışını tahlile çalışmış ve ileri bir sanayi ekonomisindeki durumu görmek üzere İngiltere’ye gitmiştir. İngiltere'de işçilerin yaşayışını yakından izlemiş ve sendikacılık hareketi ile ilgilenmiştir. Yazdığı kitapta, sendikacılığın Ortaçağ loncaları uzantısı öldüğünü ileri sürmüştür. Ücretlilerin emek piyasasında tek başlarına zayıf pazarlık gücüne sahip bulunduklarını ve sosyal rejim ne olursa olsun haklarını savunmak için işverene karşı bir dayanışma sistemine ihtiyaç duyduklarını belirtmiştir. Ücret pazarlığında işveren monopolcü durumunda ve işçi yalnız olduğu halde, sermaye-emek ilişkilerine bırakınız yapsınlar ilkesini uyguladıklarından dolayı Klasikleri tenkit etmiştir. Çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve ücretlerin yükseltilmesini savunmuştur. Ücretlerin toplu pazarlıkla kararlaştırılmasını istemiştir. Sendikaların ve kooperatifçiliğin işçi moralini ve güvenini artıracağını yazmıştır, iş saatleri azaltılır ve ücretler yükseltilirce, makineleşmenin hızlanacağını ve verimin çoğalacağını izah etmiştir. İktisadi kalkınma ile sosyal huzurun bir arada gerçekleştirilmesine önem verilmesinden elde edilecek faydaları anlatmıştır. Sosyal sigortaların işçileri sefaletten ve güvensizlikten koruyacağını düşünmüştür. Değer Teorilerinin tarihi gelişimini incelemiştir. Klasik Dış Ticaret Teorisini benimsemiştir. Devletin ekonomiye müdahalesinden büyük bir fayda beklememiştir. Ancak devletin bir iş kanunu çıkartmasını lüzumlu görmüştür. Çalışan çocukların korunmasında ısrar etmiştir. Asgari ücret sistemini kabul ettirmeğe çalışmıştır. İşçi eğitiminin vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğuna inanmıştır, işçiler yararına bir mesken politikası benimsemek gerektiğini ileri sürmüştür. Nüfus Teorisinde, artan gelirler - azalan doğum haddi ilişkilerini aydınlatmağa çalışmıştır. Berlin, Breslau, Strasburg, Viyana, Leipzig ve Münich Üniversitelerinde profesörlük yapmıştır. Kürsü Sosyalistlerindendir. Kendisini Alman Tarihçi Ekolünden gösteren kaynaklar vardır. Ancak Alman Tarihçi Ekolü üzerindeki tanınmış otoritelerden ve Michigan Üniversitesi profesörlerinden Herbert Kisch, onun geçmişi araştırmalarıyla ve tahlilleriyle aydınlatmış bir iktisat tarihçisi sayılamayacağını, tarihin vülgarizasyonunda başarı göstermiş bir yazar kimliği taşıdığını belirtmektedir. (Bk; Ernst Engel, Değer Teorileri, Kürsü Sosyalistleri, Alman Tarihçi Ekolü).