Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BÜTÇENİN HAZIRLANMASI NEDİR?


Devlet bütçesine dahil dairelerin bütçe dönemi içinde yapacakları harcamaların ve bu harcamaları karşılayacak gelirlerin hesaplanarak hükümete sevk edilebilecek hale getirilmesidir. Harcamaları önce her daire kendisi tahmin etmekte ve faaliyetlerinin bir bakıma maliyetini ifade eden bu tahminleri, her yılın Ağustos ayına kadar Maliye Bakanlığına bildirmektedir. Maliye Bakanlığı (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) bu tahminleri gerçek ihtiyaçlara, gelir imkanlarına ve iktisadi icaplara göre tashih ettikten sonra birleştirir ve bütçenin harcama (ödenek) kısmı bu suretle belirlenmiş olur. Bütçenin gelir kısmını Maliye Bakanlığı kendi başına hesaplar. Bu hesaplamada gelirlerin geçmiş seyri, gelir kanunlarıyla ilgili değişiklikler ve memleketin iktisadi durumu göz önünde tutulur. Harcama ve gelirlerin tespiti, bütçe tasarısını meydana getirir. Bu tasarı Bakanlar Kurulunda görüşüldükten ve icabında tadil edildikten sonra hükümet tarafından parlamentoya sunulur. Almancası : Aufstellung des Haushaltsplans. Fransızcası : préparation du budget, İngilizcesi : drawing of the budget. (Bk; Bütçenin kanunlaşması, bütçenin parlamentoda müzakeresi).