Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

CARİ HESAP NEDİR?


İki kimsenin para, mal, hizmet ve diğer hususlardan dolayı birbirlerindeki alacaklarını ayrı ayrı istemeyip bunları kalem kalem zimmet ve matlup şekline çevirerek kalacak bakiyeye göre borç ve alacak durumlarını tespit etmeleridir. Cari hesaplar, çeşitli yönlerden tasnif edilebilir. Cari hesaba faiz tahakkuk ettirildiği takdirde faizli, ettirilmediği takdirde faizsiz cari hesap denir. Devamlı alacak bakiyesi veriyorsa alacaklı, borç bakiyesi veriyorsa borçlu cari hesap diye adlandırılır. Kefil veya maddi teminat alınmaksızın şahsi taahhüde istinaden küşad edilmişse açık, kefil veya menkul veya gayrimenkul teminat alınarak açılmışsa teminatlı borçlu cari hesap olur. Cari hesaplarda faiz, Hamburg, direkt veya endirekt usuller gibi muhtelif metodlara göre hesap edilir. Türk Ticaret Kanununa göre cari hesaplarda faiz üç aydan aşağı olmamak üzere hesap.edilip anaparaya eklenebilir. Hesaba kaydolunan günden itibaren işlemek üzere cari hesaba geçirilen alacak ve borç kalemleri ayrılmaz bir bütün teşkil eder. Cari hesap kapatılmadan önce taraflardan hiçbiri alacaklı veya borçlu sayılamazlar. Tarafların hukuki durumu, hesap kesilmesiyle belli olur. Cari hesabın tasfiyesinde kabul edilen bakiyeye veya faiz bakiyelerine hesap hatalarına, hesaba geçirilmiş olan kalemlere veya yinelenmiş kayıtlara ilişkin hususlarda zaman aşımı beş yıldır. Cari hesap umumiyetle bankaların tatbik ettikleri bir hesap nev'idir. Mevduat yatıran ve kredi alan kimselere bankaların açtıkları hesaplar bu adı taşır. Cari hesaplar bankaya para yatıran veya çeken kişilerin borç ve alacak durumlarını belirten kayıtlardır.

Almancası : Kontokorrenr, laufende Pechnung.
Fransızcası : compte courant
İngilizcesi : current account.
(Bk; Avans, kredi, mevduat).