Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

CİRO NEDİR?


1. Mülkiyet veya başka bir hak tesisi maksadıyla emre yazılı kıymetli evrakın devrini sağlamak üzere hamilin devir keyfiyetini senette yazıyla tespit ve imzasıyla onaylamasıdır. Emre yazılı kıymetli evrakın devri için cironun yanı sıra eldecinin devri de lazımdır.

Cironun senet veya senede bağlı olan ve alonj denilen bir kağıt üzerine yazılması ve ciranta tarafından imzalanması lazımdır. Lehine ciro yapılan kimsenin ciroda gösterilmesine lüzum olmadığı gibi ciro, Cirantanın sadece imzasından bile ibaret olabilir. Bu şekildeki cirolara beyaz ciro denilir. Bunun muteber olması için cironun poliçenin arkasına veya alonj üzerine yazılması gerekir.

Ciro, maksat ve gayelerine göre temliki, terhini ve tevkili ciro olmak üzere üçe ayrılır. Senette yazılı hak üzerindeki mülkiyeti devreden ciroya temlikciro denir. Normal ciro budur.

Senet tutarı üzerinde bir rehin hakkı tesis eden ciroya terhini ciro denir.

Senette yazılı hakkı tahsil etme selahiyetini veren ciroya ise tevkili ciro, Tahsil için ciro veya vekalet cirosu denir.

2. Aynı zamanda, iş hacmini belirtmek üzere kullanılan bir sözcüktür.

Firmanın faaliyet konusunu teşkil eden malların (ve hizmetlerin) satışları toplamı, o firmanın cirosudur.

Döner sermayenin tutarı ile devir adedinin çarpımı, ciro miktarına eşittir.

Yabancı memleketlerde, bu sözcüğün anlamı bazen satış vergisine tabi mallarla sınırlanmaktadır.

Almancası : Indossament.

Fransızcası : endossement.

İngilizcesi : endorsement.

(Bk; alonj. Ciranta).