Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

DAMGA RESMİ NEDİR?


Kendi aralarında veya devletle hukuki işlemlere girişen şahısların, belgeler üzerine pul yapıştırarak veya kıymetli kağıt kullanarak ödedikleri bir mükellefiyet tipidir. Mükellefler, hukuki işlemleri yapan şahıslardır. Damga resmi, gerçek anlamda bir vergi değildir. Hukuki karakteri vergi ile harç arasındadır. Türkiye'de damga resminin uygulanması gerilere doğru. 1858 yılına kadar uzanır. Varaka-i Sahihe Nizamnamesi ile başlayan damga resmi uygulaması, muhtelif tarihlerde çok çeşitli değişikliklere uğrayarak. 1964 yılında yürürlüğe konan Damga Vergisi Kanununa ulaşmıştır. 1964 yılında çıkarılan 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda gösterilen kağıtlar, vergi konusunu teşkil eder. Kanunun 1 inci maddesine göre kağıt terimi, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek belgeleri ifade eder. Bu kağıtların yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ait her türlü mektup ve şerhler de damga vergisine tabidir. Ancak, kıymetli kağıtlar doldurulup imza edilmedikçe, bu vergi uygulanmaz. Damga vergisi nisbi veya kesilmiş olarak alınır. Nisbi vergi, kullanılan kıymetli kağıdın türüne ve değerine göre değişik oranda alınır. Maktu vergi ise, kağıdın değerinden etkilenmeden sadece türüne göre alınır. Damga vergisinde ana ödeme metodu, kağıtlara pul yapıştırarak iptal etmektir. Ancak bunun yanında, kağıdın üzerine soğuk damga konulması, makbuz verilmesi veya istihkaktan kesinti yapılması suretiyle de vergi ödenebilir. Damga vergisinde ana ödeme metodu, kağıtlara pul yapıştırarak iptal etmektir. Ancak bunun yanında, kağıdın üzerine soğuk damga konulması, makbuz verilmesi veya istihkaktan kesinti yapılması suretiyle de vergi ödenebilir. 1 Mart 1981 yılında çıkartılan bir yasa ile değerli kağıtların sayısı arttırılmıştır. Devletin belirli işlemlerde kullanmak kaydıyla çıkardığı değerli kağıtların satışı ile bu vergi alınmış olunur. Damga Vergisi'nin matrahı kağıtların niteliğine göre 2 türlüdür. Kağıdın üzerinde yazan para miktarına göre alınırsa nispi vergi, kağıt türüne göre alınırsa maktu vergi adı verilir. Almancası : Stempeisteuer. Fransızcası : droit de timbre. İngilizcesi : stamp duty. (Bk; vergi, harç, ithalattan alınan vergiler).