Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

DAWES PLANI NEDİR?


Almanların harpten zarar görmüş ülkelere ödeyecekleri tamirat bedelleri rejimini tayin etmiştir.

Bu plana, hazırlayan komisyonun başkanı Amerikalı General Charles G. Dawes’in adı verilmiştir.

Dawes Planı 1924 de yürürlüğe girmiştir.

Dawes Planı gereğince;

i) Almanya ilk beş yıl zarfında tamirat masraflarını yıldan yıla artacak müterakki taksitler halinde ödeyecekti Bu süre tamamlandıktan sonra, taksit miktarı her yıl Almanya’nın refah endeksine göre tayin edilecekti.

ii) Almanya bütçesini denk tutacak ve parasının istikrarını koruyacaktı.

iii) İçinde bunaldığı deflasyonist koşullardan kurtulması için Almanya'ya kredi açılacaktı.

iv) Alman maliyesi, milletlerarası kontrol altına girecekti.

v) Tamirat bedellerinin karşılığı galip devletleri temsil eden Agent - Général emrine verilecekti. Agent – Général, bütçeden ödendikçe, markları dövize çevirecekti.

vi) Almanya taahhütlerini yerine getirirse, işgal edilmiş toprakların boşaltılması bahis konusu olabilecekti.

Dawes Komitesi, planı hazırlarken, paranın Almanlardan mark olarak tahsilini sağlama bağlamaya önem vermişti. O tarihte, tahsil edilecek markların kolaylıkla dövize çevrilebileceği düşünülmüştü.

Dawes Planına en şiddetli eleştiri, John Maynard Keynes'len gelmiştir. Keynes, böyle astronomik döviz transferleri yapılamayacağını belirtmiştir. Almanya'nın dışarıdan alacağı kredileri ilk taksitlere kullanacağını ve sonra transfer sorununun çıkmaza gireceğini söylemiştir.

Olaylar, Keynes'i haklı çıkarmıştır. Dawes Planı 1929 da yürürlükten kaldırılarak yerine Young Planı ikame edilmiştir.

Almancası : Dawes - Plan.

Fransızcası : Plan Dawes.

İngilizcesi : Dawes Plan.

(Bk; Young Planı).