Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

DAY NEDİR?


1. Milletlerarası bir terimdir. Çağdaş iktisat terminolojisinde, gelirlerin kazanılmasıyla harcanması arasındaki zaman ayrılığı day kelimesiyle ifade edilmektedir. Day'in uzunluğu veya kısalığı, her ülkede ve her faaliyet alanında, koşullara ve alışkanlıklara göre değişebilir. Mesela tarım ekonomisinde, kazançlar mahsul satışıyla elde edilmekte, fakat harcamalar bütün bir yıla dağılmaktadır. Buna karşılık, hafta sonlarında ücret alan bir işçi için aynı fasıla 7 günden ibarettir. Day'in uzunluğu veya kısalığı, ekonomideki para, tutma saikini etkilemektedir, ihtiyat veya muamele sebebiyle tutulan para, Day'in süresine göre değişmektedir. Banka mevduatı ile day arasında ilişki vardır. iktisadi süreci, biri harcamaların doğuşu ve diğeri masrafların akışı olarak iki ayrı safhada dikkate almak fikri, ilk defa Sismondi tarafından düşünülmüştür. Bu kavramın iktisadi tahlillerdeki önemini tanıtan ve kavramı literatüre sokan, Robertson'dur. Robertson, day kavramından 1933 de çıkan bir makalesinde bahsetmiştir. Keynes'in Genel Teori adlı eseri yayımlandıktan sonra, tenkitlerinde bu mefhumdan faydalanmıştır. Gelir akımı ile harcamaların gerçekleşmesi arasında akım uygunluğu bulunmaması dolayısıyla Keynes doktrinindeki yatırım - tasarruf eşitliğinin kısa dönemde sadece teorik bir anlam taşıyabileceğini ye ancak zincirleme tali etkiler tamamlanınca tasarrufun fiiliyatta yatırıma denk değere erişebileceğini ve bu süre boyunca aradaki açığın iddihar çözülmesiyle veya enflasyonla telafi edileceğini anlatmıştır. 2. Gelirlerin kazanılmasıyla harcanması arasındaki zaman aralığı. (Bk; yatırım çarpanı. Ödünç Verilebilir Fonlar Teorisi. Wicksell).