Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

DEĞERLENDİRME KOMİTESİ NEDİR?


Raporların sonuçları ve eldeki görevlerin usul, esas, sonuç ve kanaatlerin değerlendirilmesi yanında, uygulama ve mevzuat ile ilgili olarak Kurula gönderilen yazılar hakkında kendisine gönderilen konuda görüş oluşturmak ve Kurul Başkanlığına bildirmekle görevlidir. Komite üyeleri her takvim yılı başında, en az beş kontrolör olmak üzere Kurul Başkanının teklifi üzerine Makam Onayı ile belirlenir. Kurul Başkanı tarafından işin özelliğine göre yeterli sayıda görevlendirilen Değerlendirme Komitesi üyeleri kararlarını oy çokluğu ile alır ve Kurul Başkanlığına ortak bir yazı ile bildirirler. İngilizcesi; Evaluation Committe