Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

DEMOKRATİK SOSYALİZM NEDİR?


Klasik demokrasilerin kişilere tanıdığı hak ve özgürlüklerden vazgeçmeksizin iktisaden zayıf geniş halk tabakalarının menfaatlerini sosyal reformlar sayesinde korumayı hedef tutan fikir akımıdır.

İhtilalci Sosyalizmin aksine Demokratik Sosyalizm kapitalist düzenin birdenbire ve zorla yıkılacağı inancında değildir. Önce seçme ve seçilme hakkını elde etmek, sosyal davaları sabırla ve yılmadan savunmak, halk efkarını ikna etmek, sosyal reformlar sayesinde amaca adım adım yaklaşmak demokratik sosyalistlerin başlıca metot ve amaçlarını oluşturmuştur.

Şüphe yok ki ihtilalcı sosyalistler gibi bunlar da dikkatlerini daha çok işçi sınıfına çevirmişler, sermaye karşısında emeğin savunuculuğunu yapmışlardır. Fakat amaca ulaşabilmek için ihtilalcı yollarla demokratik kurumları inkar ederek bunları ortadan kaldırmayı düşünmemişlerdir.

Sosyalizmi demokratik şartlar içinde gerçekleştirmeye çalışanların başında İngiltere'deki Fabian'lar zikredilmektedir. 1883 de doğan bu hareket (Fabian Society) demokratik İngiliz Sosyalizminin beşiği olmuş ve bu cemiyet Yirminci Yüzyılın başlarında İngiliz işçi Partisinin çekirdeğini teşkil etmiştir.

Kara Avrupa’sı ülkelerinde de demokratik sosyalizmi çeşitli şekil ve derecelerde programına almış bulunan birçok siyasi partiye rastlamak mümkündür. Bunları ekserisi laik karakter taşıdıkları halde, bazıları Hıristiyanlığın prensiplerinden mülhem bulunmaktadırlar.

Asrımızın sosyal sorunlara verdiği önem sebebiyle ileri ülkelerdeki en muhafazakar partilerin programlarında dahi Demokratik Sosyalizmin etkisini görmek mümkündür.

Almancası : demokratische Sozialismııs.

Fransızcası : Socialisme démocratique.

İngilizcesi : democratic Socialism.

(Bk; Fabian'lar, Sidney ve Beatrice Webb. Sosyal Demokratlar).