Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

DİNAMİK EKONOMİ NEDİR?


Kavramı hakkında J. R. Hicks'in yazdıkları şöyle özetlenebilir:

Statik iktisat teorileri, zamanın akışına bağlı olarak belirecek değişiklikleri dikkate almaz. Zaman kavramı, statik tahlillere girmemektedir.

Dinamik ekonomide ise tahlil konusunun kapsadığı bütün değerler ve miktarlar ait oldukları zamanın işaretini taşırlar. Zamanın akışına bağlı olarak dengede belirecek değişiklikler, dinamik tahlillerde gösterilir.

Statik ekonomi tahlilleri, bir durumu yansıtan fotoğrafa benzetilebilir. Dinamik ekonomi ise, imajların birbirini takip ettiği sinema filmi gibidir.

Statik ve dinamik ekonomi kavramları arasında ayırım yapmak ihtiyacı, eski tarihlerden beri hissedilmektedir. John Stuart Mili piyasayı olduğu gibi durur farz ederek yahut hareket halinde, iki ayrı yaklaşımdan tahlil etmek gerekeceğini ilk düşünenlerdendir.

Statik tahliller, genellikle reel faktörlere ve gerçek değerlere dayanır.

Dinamik tahliller, değerler arası ilişkiler zamana bağlı olarak değiştiğinden, moneter karakterlidir ve endeksler tekniğine dayanır.

Jan Tinbergen'e göre;

Dinamik teori, bir değişkenin aynı tahlil konusundaki diğer değerlere kısa dönemli etkisini ince­lerken sebep ile neticeyi ayıran zaman unsurunu ihmal etmez. Dinamik teori denklemlerinde, sebep ile netice, aynı anda ve otomatik olarak meydana gelmiş gibi beraber gösterilmez. Olayları ayıran zaman fasılasında kaydedilen gelişmeler formüllere işlenir.»

Statik ekonomi denklemleri otomatik ve enstantane eşitlikler halindedir. Dinamik tahlillerde ise, intibak süreci denklemlerde zamanın akışına paralel olarak belirtilir.

Irving Fisher'şn Miktar Teorisini canlandıran formülü, bir statik tahlil örneğidir.

Planlama, büyüme, gelişme ve ücret sorunları zamanımızda dinamik modellere konu teşkil eden birer misaldir.

Almancası : Dynamik.

Fransızcası : dynamique.

İngilizcesi : dynamics.

(Bk; Dinamik enflasyon modeli, beş yıllık planlar, büyüme ve gelişme, Rostow'un Teorisi, plancılık).