Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

DOKTRİN NEDİR?


Geniş anlamı ile felsefi bir inancın veya bilimsel bir görüşün toplu ifadesi demektir. İktisat ilminde doktrin, ekol kurmuş veya bir ekole mensup yazarların bilimsel görüşlerini ve toplum anlayışlarını bütünü ile açıklamaya yarayan bir tabirdir . Doktrin, teoriden farklı olarak, yalnız bilimsel yoldan ispatlanması mümkün aksiyomları değil, onların altında ve arkasında yatan dünya veya toplum görüşünü aksettirip. Klasik Doktrin, Tarihçi ve Milliyetçi Doktrin. Neo-Klasik Doktrin bu manada kullanılan klişelerdir. Doktrin tabiri, Alman iktisat literatüründe uzun zaman dogma sözü ile de ifade edilmiştir. Dogma, Yunanca aslında bir inanç sisteminin ifadesi demek olup Hıristiyan ortaçağında (bilhassa Katolik mezhebinde) isbata lüzum ve hacet olmayacak şekilde kabul edilmesi ve uyulması gerekli sayılan akideler manasına kullanılmıştır. Teorik - bilimsel görüşle değer yargısı niteliğinde olan politik tercih ve inancın karma bütünü doktrin tabirinde de devam etmiştir. Teori ile doktrin arasındaki fark da bu noktada ortaya çıkar. Teori, belli bir olayın akışı, sebepleri ve sonuçları üzerine bilimsel mantık ve muhakeme yoluyla yürütülen bir izah demektir. Doktrin ise incelenen olay üzerine, bilimsel tarafı ile beraber dini, politik, sosyal bir özlemin veya eleştirinin rengini taşır. Doktrin, bu rengi ile toplum hayatında kurulu düzeni muhafaza veya yeni baştan kurmaya ve geliştirmeğe yönelmiş programlara kaynak olur. Doktrinlerin zaman akışı içinde incelenmesi ve karşılaştırılması iktisatta ayrı bir ihtisas kolunun İktisadi Doktrinler Tarihinin konusunu meydana getirir.

Almancası : Doktrin.
Fransızcası : doctrine.
İngilizcesi : doctrine.
(Bk; Teori).