Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

EMEKLİLİK NEDİR?


Bir kimsenin belirli bir yaşa kadar çalışması ve genellikle ihtiyarlaması, bu yüzden fikri ve bedeni gücünü kısmen kaybetmesi sebebiyle eski gelirinin bir kısmına herhangi bir hizmet karşılığı olmaksızın hak kazanması halidir. Sosyal sorunların en önemlilerinden biri de ihtiyarlıktır. Yaşıyan herkes ihtiyarlamaktan, çalışma gücünü yavaş yavaş kaybetmekten kurtulamaz. Yaşlanmış kimselere bir iş karşılığı olmaksızın sağlanan ihtiyarlık aylığı veya ödeneği bir yandan bu kimselerin çalıştıkları sırada topluma sağladıkları menfaat ve ödedikleri primlerin karşılığını teşkil etmekte, öte yandan da kuşaklar arasında dayanışma fikrini geliştirmektedir. Yaşlılık ve emeklilikle ilgili sosyal sigortalar ve emekli sandıkları daha ziyade işçi ve memur gibi başkasına tabi olarak emeğini arzeden kimseleri korumayı hedef tutmaktadır. Gerçekten geniş anlamda işçi sayılan bu zümrenin ferdi tasarruf yolu ile geleceklerini garanti altına almaları iktisadi durumları sebebiyle imkansız bulunmaktadır. Mamafih sosyal güvenlik sisteminin yaygın bir hal aldığı gelişmiş ülkelerde emeklilik hakkı, sadece işçi ve memurlara değil, tüm vatandaşlara tanınmıştır. Diğer taraftan toplumlar geliştikçe emeklilik yaş haddi azalmakta, buna karşılık sağlanan gelirler artmaktadır. Bazı işkollarında yapılan işlerin ağırlığı da bu hususta geniş ölçüde rol oynamaktadır. Mesela maden istihracı sanayiinde emeklilik yaşı daha düşük tutulmuştur. Çabuk yıpranmaları ve ailevi mükellefiyetleri yüzünden kadınların emeklilik hakkı da genellikle erkeklere nazaran daha erken başlamaktadır. Erken emeklilik hakkının tanınmasının sebebi, sadece insani mülahazalar değil, çalışma çağına giren gençlere iş bulma gibi iktisadi nedenlerdir. Memleketimizde bütün vatandaşları kapsıyan bir sosyal güvenlik sistemine henüz ulaşılamadığından emeklilik aylığından sadece işçiler, memurlar ve serbest meslekler yararlanabilmektedir. Bunlardan işçilere hitap eden Sosyal Sigortalar Kurumu, memurlarınki Emekli Sandığı ve serbest mesleklerinki Bağkurdur.

Almancası : Pensionierung.
Fransızcası : retraite.
İngilizcesi ; retirement.
(Bk; Sosyal Sigoria, Emekli Sandığı).