Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FAKTÖR PAYLARI NEDİR?


Üretim faktörlerinin gerçekleşmiş üretimden aldıkları paylardır. Üretim, iktisadi faaliyete katılanlar arasında paylaşıma uğrar. Her faktöre giden pay, farklı isimler taşır. Şöyle ki:

 

Toprağın payına ,  RANT;

Emeğin,   ÜCRET; 

Sermayenin,  FAİZ;

Teşebbüsün,   KAR adı verilir.

Şüphesiz, bunların kendine has nitelikleri vardır ve ayrıntılı incelemeleri Ansiklopedinin diğer bölümlerinde ele alınmıştır. Genel bir açıdan, burada dikkati çekmesi gereken husus, ilk üç faktöre giden payların belirli gelir, dördüncü olan girişim payının ise belirsiz gelir niteliklerini taşımasıdır. Bunun anlamı belirli gelir kategorisine girenler, üretim faaliyetinin sonucu ile ilgilenmezler. Sonucun başarılı veya başarısız olması alacakları pay'ları etkilemez. Zira, toprak emek ve sermaye faktörleri, işi organize eden girişimciden işin başında tespit edilmiş paylarını alırlar. Girişim payı olan kar ise girişilen üretim faaliyetinin başarı ile sonuçlanmasına bağlıdır. Üretim maliyeti piyasada oluşum eden fiyatın altında ise sonuç başarılı, üstünde ise sonuç başarısızdır ve girişim unsurunun bir kar elde etmesine imkan yoktur. Diğer deyişle, üretilen malın piyasa fiyatına satılmasından ve toprak, emek, sermaye faktörlerine ait payların ödenmesinden sonra geriye pozitif bir fark kalırsa ancak kar vardır. Negatif bir fark çıkarsa, ancak negatif bir kar'dan bahsedilebilir. Bu nedenle kar belirsiz bir gelir niteliğine sahiptir denir.

Firma alanında ortaya çıkan paylaşım olayı mikro analiz çerçevesi içinde incelenir. Alan genişler, bütün ekonomiyi kapsarsa, örneğin bir işçinin ücreti değil de bütün ücretlilerin milli gelirden aldıkları toplam payın analizi yapılmak istenirse, bu, makro - paylaşım teorisinin konusunu teşkil eder.

Almancası : Faktoranteil.

Fransızcası : ramunaration des facteurs.

İngilizcesi : factor shares.

(Bk; Atıf Teorisi, Ücret Teorileri, Rant Kanunu, müteşebbisin karı, sermayenin marjinal etkinli-