Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FAŞİZM NEDİR?


1942 - 1345 yıllarında italya'nın siyasi rejimi olmuştur. Bu rejimi, Sosyalizme ve özellikle Marksizme karşıt bir tepki olarak doğmuştur. Ancak bazı yazarlar, Faşizm'in tarihi kökünü On Dokuzuncu Yüzyıl başlangıcına kadar indirmektedirler. Bunlar, Fransız ihtilale başlamış solcu radikal hareketlere eski hakim sınıfların gösterdikleri direnç de, faşizm sözcüğünün kapsamına almışlardır. Boulsnger, Prumont, Barrds, Maurras, Adolf Stöcker ve Karl Lüger gibi, işçi sınıfının bir kısmını ve küçük burjuvaları kazanarak radikalizmin önleneceğini düşünmüş, Yahudiler aleyhine tahrikata girişmiş, rasyonalist duyguları körüklemiş ve Hıristiyan kilisesine dayanır görünmüş politikacıları da çok defa faşist olmakla suçlamışlardır İtalya'da Faşizm'in lideri, Benito Mussolini'dir. Mussolini'nin bu adı seçmesine sebep. Eski Roma'- da birlik ve kuvvet sembolünü ifade etmiş bir kelimeden gelmesidir. Faşizm, totaliter bir otorite rejimi halinde gelişmiştir. Siyasi hayata tek bir parti hakim olmuştur. Mülkiyet hakkı ve Kapitalizm devam etmekle beraber, iktisadi organlar siyasi iktidarın mutlak kontrolü altında tutulmuştur, iktisat siyasetini otarşi eğilimleri etkilemiştir. Ekonominin bünyesi, Korporatizm esaslarına göre şekillendirilmiştir. İspanya'da Franco'nun, Portekiz'de Salazar'ın, Avusturya'da Dolfuss'iin temsil ettikleri rejimlerde de Korporatizm ve Faşizm prensiplerine değişik derecelerde rastlanmıştır. Güney Amerika ülkelerinde, faşist benzeri diktatörlükler zaman zaman belirmiştir. İkinci Dünya Savaşından sonra Faşizm kelimesi daha geniş bir anlamda kullanılmıştır. Nasyonal Sosyaiizm'e de, Korporatizm karakteri taşımamasına rağmen. Faşist rejim etiketi yapıştırılmıştır. Solcularla aktif mücadele halindeki bütün gruplara bu ismi yakıştıranlar çıkmıştır.

Almancası : Faschismus.
Fransızcası : Fascisme.
İngilizcesi : Fascism.
(Bk; Korporatizm).