Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FERDİYETÇİLİK NEDİR?


Kişi hak ve hürriyetlerini düzenin temeli sayan bir doktrindir. Bu doktrini tahlil eden ve savunan yazarlar arasında John Locke, David Hume, Adam Smith, Edmund Burke ,Alexis de Tocqueville, John Stuart Mili ve Lord Acton bulunmaktadır. Klasik Ekol, Ferdiyetçiliğin hakim olduğu bir piyasayı dikkate alarak teorilerini kurmuştur. Ferdiyetçiler piyasa mekanizmasının serbest rekabete dayanmasını, monopollerin önlenmesini, devlet müdahalesi olmamasını, iktisadi faaliyetin Liberalizm ikliminde yürütülmesini, herkesin kanun önünde eşit tutulmasını, mülkiyet hakkının kısıtlanmamasını ve kişi dokunulmazlığına saygı gösterilmesini istiyorlardı. Ferdiyetçiliğe ilk kuvvetli tepki, Saint-Simon'culardan gelmiştir. Saint-Simon'cular rekabetin ve ferdiyetçiliğin kapitalistler ile işverenler yararına olduğunu ileri sürmüşlerdir. Marksistler, Fabian'lar, Hegel'ciler, Kürsü Sosyalistleri, Alman Tarihçi Ekolü mensupları, devletçiler, müdahaleciler ve her çeşit radikaller Ferdiyetçiliği reddetmişlerdir. Almancası : Individualismus. Fransızcası: individualisme. İngilizcesi : individualism. (Bk; Homo economicus, homo socius. piyasa rekabet şeması).