Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FİRMA FİNANSMANI NEDİR?


Bir firmanın para ve kredi sağlamağı hedef tutan faaliyeti ve sağlanan paranın iyi kullanılması ve yönetimi ile uğraşan bilim koludur. Firmanın kuruluş nedenini teşkil eden faaliyeti gerçekleştirmek amacıyla gerekli varlıklar elde edebilmesi için, çeşitli kaynaklardan para sağlanması ve bu paraların faaliyet amaçlarına uygun şekilde yatırılması, bu yatırımlardan elde edilen sonuçların da parayı sağlayan kişilere ve kurumlara, yine uygun şekilde pay edilmesi gereklidir. Modern işletmecilikte, firma finansmanı, teknik araç ve kuralları olan bir bilim dalı haline gelmiştir. Firma yöneticilerinin eline geçecek fon kaynaklarının, bu fonlarla ilgili plasmanlarda da uygulanan işletme politikalarının fon kaynakları ile fonları kullanış yollarının firma karlılığı ve rizikosu üzerine etkilerinin izlenmesi, firma finansmanı konusunun kapsamına girmektedir. Ayrıca, işletilen toplam değerler ile. yeni yatırımlardan elde edilen karlılığın karşılaştırmalı incelemeleri de bu kapsam içindedir. Modern işletme yönetimi biliminin bir parçası olarak firma finansmanı, firmalara fon sağlayan finansal kurumlarda (bankalar, sigorta şirketleri, sermaye piyasası gibi) yapılan incelemeleri de içine almaktadır. Böylece, finansal kurumların yönetimi de firma finansmanı ile ilgili incelemelerde sözkonusu olmaktadır. Bu kapsamı daha belirli konu adlarıyla şöyle sıralamak mümkündür; Finansal incelemeler (mali tahliller), firmanın geçmiş finansal tablolarının (bilanço ve kar-zarar) mukayeseli incelemeleri (mukayeseli bilanço ve kar-zarar tablosu incelemeleri), finansal inceleme oranları (mali tahlil oranları); fonların akışı incelemeleri, firmanın fon kaynaklarını kullanış metodları; yatırımların planlanması, yapılması düşünülen yatırımlardan beklenen verim oranlarının firma karlılığı üzerindeki etkileri; sermayenin maliyeti, çeşitli fon kaynaklarının firmaya yükleyeceği finansal külfetler; firmanın gelecekteki fon ihtiyaçlarının planlanması ve karşılanması için kısa, orta ve uzun vadeli fon kaynaklarının özellikleri; firma ve finansal kurumlar fonlarının yönetimi; sermaye piyasasının ve sermaye piyasasından fon talebetmenin özellikleri. Özetle, işletme yönetimi biliminin firmayı karlı, verimli ve sürekli olarak faaliyette bulunmaya sevkedecek kurallarına uygun olarak firma finansmanı, firmanın fon kaynaklarının ve bu kaynakların kullanış yollarının bu temel ilkeye uygun olarak seçilmesinin yollarını araştırır. Bu hedefle, firmanın genel planlanması ve faaliyet bütçelemesi ile faaliyet sonuçlarının uygunluğunun incelenmesini sağlayacak araç ve kurallar, bu bilim dalının uğraşılanına girer.

Almancası : Betriebsfinanzierung.
Fransızcası : financement de l'entreprise.
İngilizcesi : business finance, financing of the firm.