Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FİZYOKRAT NEDİR?


Yunancada doğa anlamına gelen physis ve kuvvet yahut düzen anlamına gelen kratos kelimelerinin birleştirilmesinden meydana gelmiştir.

Doğa kuvveti yahut doğa düzeni diye Türkçeye çevirebileceğimiz bu terim. On Sekizinci Yüzyıl ortalarından itibaren tarımı esas tutan bir fikir sistemini ifade etmek üzere kullanılmıştır.

Fizyokratlık, tarımı ihmal eden Merkantilizme karşı doktrin alanında uyanmış ilk kuvvetli tepkidir.

Fizyokratlara On Sekizinci Yüzyılda iktisatçılar da denilmiştir, iktisatçı sıfatı, ilk kez Fizyokratlar hakkında kullanılmıştır.

Fizyokratlık doktrininin kurucusu, Dr. Ouesnay'dir. İktisadi Tablo, Dr. Ouesnay'ın eseridir ve 1756 da açıklanmıştır.

Dr. Ouesnay'm liderliğinde gruplaşmış başlıca Fizyokratlar Victor Rigueti de Mirabeau, Mercier de Is Rıviere. Le Trosne, Dupont de Nemours ve Vinceni de Gournay'dır.

Marquis de Mirabeau, aynı adı taşıyan ihtilal liderinin babasıdır. Dr. Ouesnay, sistemini kurarken Mirabeau' nun eserinden faydalanmıştır. Adam Smith de, Mirabeau'nun bazı düşüncelerine Klasik Ekol'ün temelinde yer vermiştir.

Dupont de Nemours, sisteme Physiocratie adını vermiştir.

Vincent de Gournay, «Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler!» formülünü ortaya atmıştır.

Mercier de la Riviere doğal düzen fikrini işlemiş ve bu fikri Martinique Fransız sömürgesinde uygulamağa çalışmıştır.

Fizyokratların fikir sistemini üç ana noktada toplamak mümkündür:

i) Birincisi, iktisadi Tablo'dur.

İktisadi Tablo, literatürde bilinen ilk makro - denge modelidir.

Bir hekim olan Dr. Ouesnay, iktisadi Tablo'da gelirlerin toplum bünyesindeki geçerliliğini , kanın vücutta dolaşmasına benzetmiştir, iktisadi tablo, kıymetlerin doğuşunu, el değiştirmesini, paylaşılmasını ve harcanmasını tahlil eden bir şemadır.

İktisadi Tablo'ya göre, gelirler üç sınıf arasında tedavül etmektedir. Bu sınıflar toprak sahipleri, çiftçiler ve esnaf / sanatkârlardır.

En önemli sınıf, çiftçilerdir Zirai üretici, servetleri ve kıymetleri yaratan sınıftır. Gerçek üretim, ancak ve yalnız tarım alanında yapılmaktadır. Çiftçi, ektiği tohumdan kat kat fazla mahsul alarak net hasıla yaratmaktadır. Diğer meslekler, tarımın net hasılası sayesinde geçinebilmektedirler. Tarım, sosyal bünyede, bütün vücudü besleyen organ durumundadır.

Çiftçi, hasılatından önce tohumluğunu ve kendi tüketim ihtiyacını ayırmaktadır. Kalanını, gıda maddesi ve ham madde olarak diğer sınıflara satmaktadır. Elde ettiği gelirle ticaret ve sanayi sektörün­den mamul eşya almakta ve ayrıca toprak sahiple­rine rant bedelini ödemektedir.

Ticaret ve sanayi, Fizyokratlara göre, Kısır Meslekler'dir. Onlar, Kısır Meslek terimini, ticaret ve sanayiin faydasız ve parazit karakter taşıdığını düşünerek kullanmamışlardır. Maksatları, sanayinin ve ticaretin yeni kıymet yaratmadıklarını, yalnız kıymetlerin yerlerini, vasıflarını, şekillerini ve kullanma tarzını değiştirici faaliyet gösterdiklerini belirtmekti.

Kısır Mesleklerin gelirleri, çiftçilere ve toprak sahiplerine mamul eşya satışından elde edilmektedir. Sektör dışı harcamaları ise, çiftçilerden aldıkları gıda maddeleri ve ham maddelerdir.

Toprak sahipleri, çalışmayan sınıftır. Bu sınıfın geliri, rant'dır. Toprak sahipleri, çiftçilerden aldıkları rantla gıda ve mamul eşya ihtiyaçlarını karşı­lamaktadırlar.

ii) Fizyokratların fikir sistemindeki ikinci ana nokta, doğal düzen yahut tabii nizam kavramıdır.

İkitsadi Tablo'nun çizdiği şema, dünyanın doğal düzenini göstermektedir. Doğal düzenin kurucusu, dünyayı yaratan kuvvettir. Tanrının kurduğu düzen, insanların diişünebilacekleri suni sistemlerden iyidir.

iii) Fizyokratların fikir sistemindeki üçüncü önemli nokta, «Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler» ilkesidir.

Bu ilke, Fizyokratiarın doğal düzeni benimseyerek ve bu düzenin insanlık hesabına en iyi yol olduğuna inanarak vardıkları mantıki sonuçtur. Onlar, tabii düzenin içinde iktisadi olayları kendi akışına bırakmak gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Merkantilizmin memlekete faydalı sonuçlar vermiyeceğini ve devlet müdahalesinin doğru olmadığını belirtmeye çalışmışlardır. Bu inançlarını «Laissez faire laissez passerl» sloganıyla ifade etmişlerdir.

Almancası : Physiokraten.

Fransızcası : Physiocrates.

İngilizcesi : Physiocrats.

(Bk; Dr. Ouesnay, Dupont de Nemours. Vincent de Gournay, Mirabeau, Mercier de la Riviare, iktisadi Tablo, Kısır Meslekler, «Bırakınız yapsınlar - bırakınız geçsinler!». Liberalizm. Merkantilizm, Doğal Düzen, net hasıla).