Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

GENEL DENGE NEDİR?


İktisat literatüründe On yedinci Yüzyılda yer almış bir kavramdır. Nicholas Barbon 1690 da, Genel Denge kavramı üzerinde durmuştur. Boisguiibert 1699 ve 1717 de Genel Denge kavramının esprisine uygun tahliller yapmıştır. Bu konuda önemli bir aşama, Isaac Gervaise tarafından gerçekleştirilmiştir. 1720 de yayımlanan The System or Theory of the Trade of the Worfd adli eserinde, milletlerarası denge ve dengesizlik koşullarını gelir yahut makro ekonomi yaklaşımından tahlil etmiştir. Dengesizliklerin yalnız dalgalanmalardan ve yapısal ahenksizliklerden değil, ayrıca nispi fiyatların tek yanlı istikrarından da husule gelebileceğini yazmıştır. Tahlillerinde kredi hacminin, enflâsyonun, kambiyo kurlarının, monopolların ve gümrük rejimlerinin rollerini de belirtmiştir Faktörlerin ve unsurların birbirine bağlılıkları ve karşılıklı etkileri, Klâsiklerin kitaplarında da dikkate alınmıştır. Genel Denge Teorisinin matematik metotla izahını yapan Lozan Ekolü'dür. Lâon Walras, genç yaşlarında Louis Poinsot'nun 1803 de yazılmış Eléments de Statigue adlı kitabını okumuştu. Louis Poinsot'nun bütün denge formülleri. Walras'ın Eléments d'Economie politigue pure başlıklı eserinde yer almıştır. Ayrıca Isnard'ın Traitâ des Richesses adlı 1781 de yazılmış kitabındaki matematik bölümler, matematiğin ekonomiye uygulanması bakımından Walras'a faydalı olmuştur. Canard ve Cournot da, Lozan Ekolü çalışmalarına öncülük etmiş sayılabilirler. Irving Fisher'in bu konudaki çalışmaları orijinal sayılmamakta ve Walras'ın tekrarı olarak nitelendirilmektedir. Ancak Irving Fisher'in redaksiyon tarzı, Walras’tan çok daha berraktır. Enrico Barone de, Genel Denge problemine çözüm yolu göstermiş iktisatçılardandır. Genel Teori ve Neo-Klâsik Denge Teorileri, Yirminci Yüzyılda bu konuda kaydedilmiş önemli gelişmeleri temsil etmektedirler.

Almancası : totales Gleichgewicht.
Fransızcası : équilibre général.
İngilizcesi : general equilibrium.
(Bk;Barbon, Gervaise, Boisguiibert, Cournot, Fisher, Marshall, Keynes. Genel Teori).