Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

GENEL GREV NEDİR?


Birçok işyeri veya işkollarında işçilerin kendiliklerinden veya bir meslekî kuruluşun verdiği emre uyarak meslekî veya siyasî bir amaç uğruna işi topluca terketmeleridir. Bilindiği gibi 20. Yüzyılın başlarında birçok sosyalist düşünür ve sendikacı grev hakkını işçi sınıfının en etkili mücadele aracı olarak kabul etmişlerdir. Onlara göre grev hareketinin mevcut kapitalist düzeni bir an önce çökertebilmesi için mümkün olduğu kadar geniş işçi kitlelerinin bir arada mücadeleye girmesi lâzımdır. Böylece asrımızın başında genel grevler daha ziyade siyasi ve felsefi amaçlarla tavsiye ve teşvik edilmiştir. Diğer taraftan aynı yıllarda Avrupalı işçilerin önemli sosyal haklarını genel grev hareketleri sonucunda elde ettikleri unutulmamalıdır. Yasama organını tazyik etmek için girişilen genel grevlerde siyasî amaçların ön planda tutulduğu ve siyasî amaçlarla girişilen genel grevlerin daha başarılı olduğu kabul edilmektedir. Bununla beraber genel grevlerin sadece siyasi veya doktriner amaçlar uğrunda kullanıldığı sanılmamalıdır. Bütün işçileri ilgilendiren meslekî bir amaç uğrunda genel bir greve girişildiği bazı hallerde başarılı sonuçlar elde edildiği bilinmektedir. Sendikacılığın sınıf mücadelesinden mesleki mücadeleye doğru yönelmesi, genel grevin gittikçe daha az kullanılır bir araç haline gelmesine yol açmıştır. Türk mevzuatında genel grev yasaklanmıştır.

Almancası : Generalstreik.
Fransızcası : gréve générale.
İngilizcesi : general strike.
(Bk; Siyasî grevler).