Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

GÖTÜRÜ VERGİLENDİRME NEDİR?


Gerçek değer aranmaksızın ve yükümlünün kendi başına olan durumu dikkate alınmaksızın kanunla konulmuş kriterlere ve üsullere göre, genel takdirle vergi takdir olunur.

Bu sisteme, kesim usulü de denir.

Götürü vergilendirme ile idari takdir arasındaki fark şudur: İdari takdirde, vergi işlemi sübjektiftir, ferdî olarak yapılır. Götürü vergilendirmede ise, objektif ölçülerle ve genel takdirle bütün bir yükümlü grubunun yahut sınıfının ödeyeceği miktar tekdüze bir şekilde tayin edilir. Meselâ bir komisyon marifetiyle binalarda gayrı safi iradın teker teker incelettirilmesiyle matrah tayini, idarî takdire dayanır. Buna karşılık bir bölgede, bir ilde, bir ilçede, bir kentte beyannameye tâbi olmayan meslekî kazanç kategorileri veya badroda ücretlerine stopaj uygulanmayanlar hakkında yetkili komisyonların toptu takdiri, götürü vergilendirmedir.

Götürü vergilendirme ile dış belirtiler arasında yakınlık vardır. Dış belirtiler usulünde, bazı alâmetler değer olarak alınmaktadır. Kapı ve pencere sayısı yahut ciro hacmi gibi.. Götürü vergilendirmede ise, eski devirlerde bazen abone sistemi uygulanırdı. Günümüzde ise, Maurice Duverger'in belirttiği gibi, dış alâmetleri objektif karakteristiklerine göre yorumlayarak vergi otoritesinin gerçeğe yaklaşmaya çalıştığı görülmektedir. Meselâ yalnız pencere ve kapı sayısının yahut yüz ölçümünün değere esas tutulması yerine, dükkânın bulunduğu semte ve cadde veya arka sokakta olmasına göre ve faaliyetin mahiyetini dikkate alarak katsayılar uygulanmaktadır.

Almancası : Pauschalbesteuerung.

Fransızcası : forfait.

İngilizcesi : lump-sum.

(Bk; abone, dış belirtiler usulü, idarî takdir).