Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

GREV OYLAMASI NEDİR?


Grev kararının ilan edildiği tarihte grevin uygulanacağı işyerinde çalışan işçilerin en az dörtte biri, grev kararının işyerinde ilan edilmesinden başlayarak altı işgünü içinde yazılı olarak, oylama yapılmasını isterse, o işyerinde grev oylaması yapılır. Grev oylaması bu konudaki talebin mahallin en büyük mülki amirine yapılmasından başlayarak altı işgünü içinde ve işyerinde, iş saatleri dışında en büyük mülki amirin tespit edeceği gün ve zamanda ve onun görevlendireceği memurun gözetimi altında, gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır. Grev oylamasında, grev ilanının yapıldığı tarihte işyerinde çalışan işçilerin salt çoğunluğu grevin uygulanmamasına karar verirse o işyerinde grev uygulanamaz, işletme düzeyinde toplu iş sözleşmesi yapılmasına ilişkin uyuşmazlıkta grev oylaması talebi işletmenin her bir işyerinin bulunduğu mahallin en büyük mülki amirliğine yapılır. Grev oylaması isteyen işçilerin sayısının yeterli orana ulaşıp ulaşmadıklarının tespiti ile grev oylamasının kesinleşen sonuçları işletmenin merkezinin bulunduğu mahallin en büyük mülki amirliğine toplanır ve toplu sonuç orada belirlenir. Grev oylaması sonucunda işçiler grevin uygulan­mamasına karar verirlerse ve uyuşmazlıkta tarif olan işçi sendikası oylama sonucunun kesinleşmesinden itibaren on beş gün içinde karşı tarafla anlaşmaya varamazsa veya Yüksek Hakem Kurulu'na başvurmazsa, toplu iş sözleşmesi yapma konusundaki yetki belgesinin hükmü kalmaz. 2822 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu'nun 34 ve 35. maddelerinde yer alan bu hükümler, grev kararının alınıp ilan edilmesinden sonra fakat grev uygulamasına geçmeden önce belirli süre içinde grevi işyerinde veya işletmeye bağlı işyerlerinde uygulama durumunda olan işçilere, grevin uygulanmasını engelleme olanağı vermektedir. Bu yoldan grev kararı alma yetkisi olan sendikaların, grevi uygulama durumunda olan işçilerin onayı olmaksızın, daha doğru bir ifade ile işçilerin greve karşı olmaları halinde grevi uygulamaları olanaksız hale gelmektedir. Oysa grev oylamasının grev kararı alınmasından sonra değil, daha önceki bir safhada yapıl­masının sağlanması hem grev oylamasının demokratik özüne daha uygun olurdu, hem de grev oylaması kurumunu, grev kırma niteliğine bürünme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmazdı.

(Bkz. Grev, Grev Yasakları, Lokavt, Yüksek Hakem Kurulu).