Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

GRUP AKORDU NEDİR?


Parça başına ücret sisteminin bir tek işçi yerine belirli bir işi birlikte gören bir grup işçiye uygulanmasıdır. Hasılaya dayanan bir ücret sistemidir. Bu sistemin uygulanmasında önce grup içindeki her işçinin üretime ne oranda katıldığı ölçülür. Eğer gruba mensup olanlar aynı vasıf seviyesinde ise, bunların bilgi, tecrübe ve sorumlulukları eşit ise, bu gruptaki işçilerin üretime katılma oranlarının eşit olduğu kabul edilir. Fakat genellikle grup mensuplarının vasıf derecesi aynı değildir. Görülecek iş çeşitli bilgi ve tecrübelere cevap veren kollektif bir emeğe ihtiyaç gösterir. Bu takdirde üretim miktarına göre hesaplanan grup geliri, üretime katılan işçiler arasında üretime katılma oranlarına göre dağıtılır. Uygulamada üretime katılma oranı, bu işçilerin ücret hadlerini esas almak suretiyle de hesaplanmaktadır. Üretime katılma oranı yüksek olan, yani daha çok bilgi ve tecrübe sahibi, sorumluluğu daha fazla olan grup üyeleri grup gelirinden daha büyük bir pay alırlar. Buna karşılık üretime katılma oranı düşük olan yanı bilgisi, tecrübesi ve sorumluluğu daha az olan grup üyeleri grup gelirinden daha küçük bir pay almak hakkına sahip olurlar. Grup akordu sisteminde aynı gruptaki işçiler arasında ehliyet ve üretim kapasitesi bakımından çok büyük farklar ortaya çıkarsa işyerindeki verimliliğin olumsuz yönde etkilenmesi muhtemeldir. Bu bakımdan verimlilik açısından aynı vasıftaki işçilerin bir araya geldiği işyerlerinde grup akordu sistemini uygulamak daha faydalı olmaktadır. Uygulamada grup akordu sistemine çelik eritme fırınlarındaki mühendislik işlerinde ve yeni makinelerin montajı işlerinde başvurulmaktadır. Bilhassa yabancı ülkelerden getirilen makinelerin montajında montaj grupuna, bu iş için genellikle toplu bir ücret ödenir. Grup akordunun ödenmesi de uygulamada iki şekilde olmaktadır: Ya grup geliri işveren tarafından yukarıda bahsedilen üretime katılma oranlarına göre grup üyelerine dağıtılır veya grup başına ödenir. O da aralarında tespit ettikleri esaslara göre bunu grup üyelerine dağıtır. Hasılaya dayanan bütün ücret sistemlerinde olduğu gibi, grup akordu sisteminin başarılı olabilmesi de iş etütlerinin ve iş değerlendirilmesinin iyi yapılmış olmasına bağlıdır.

Almancası : Gruppenakkord.
Fransızcası : accord de groupe.
İngilizcesi : group accord.
(Bk; akord sistemi).