Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

HACİZ TUTANAĞI NEDİR?


Malların haczinde düzenlenen tutanak olup, buna; alacaklı ve borçlunun isim ve şöhretleri, alacağın miktarı, haczin hangi gün ve saatte yapıldığı, haczedilenlerin nitelikleri ve eğer haczedilen mallar kafi gelmez ise veya hiç bulunmazsa bu durum ve var ise üçüncü şahısların iddiaları kaydolunup haczi icra eden memur tarafından imza edilir.