Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İKİLİ DOĞRUSAL PROGRAMLAMA NEDİR?


Metodunu ilk tahlil eden ve geliştiren iktisatçılar Von Neumann. D. Gale. H. V. W. Kuhn. A. W. Tucker. L. V. Kantoroviç. G. B. Dantzigve R. Dorfman'dır.

 

Doğrusal programlamada, her maksimizasyon probleminin yanında, ona bağlı bir de minimizasyon problemi vardır.

Bu iki problemden, esas olarak alınana primal denir. Diğeri ise duat problem olarak adlandırılır.

Maksimizasyon ve minimizasyon problemlerinden herhagi birinin primal problem olması mümkündür. Bu takdirde, öbürü duat problemin yerini alır.

Ansiklopedi'nin Doğrusal Programlama ve Simplex Çözüm maddelerinde verilmiş misalden, ikili Doğrusal Programlama'nın izahında da yararlanabiliriz.

iki çeşit input ile iki çeşit output yapan bir firma olsun. İnput'lar emek ve sermaye'dir. Emeğin kapasitesi 100 iş/saat ve sermayenin kapasitesi 50 makine/saat'tir. Firmanın faaliyet hedefi, mümkün olan en yüksek kâr miktarını elde etmektir.

Bu takdirde, primat problem, bir maksimizasyon problemidir.

Primal problem'i şöyle ifade edebiliriz.

PRİMAL PROBLEM

__________________

(X1 ³ , X³ 0              olmak kaydile;

__________________

a11 X1+a12X2≤C1

a21 X1+a22X2≤C2          durumlarına göre;

__________________

P=p1X1+p2X2              nin maksimizasyonu'dur.

Primat problemde;

                  ,kârdır.

X1 ve X2 , imal edilen mallar yahut output çeşitleridir.

C1 ve C2 , emeğin ve sermayenin kapasiteleridir.

p1 ve p2 , imal edilen iki çeşit maldan herbirinin ünite başına getireceği kârdır.

a11 ve a12 , imal edilen X1 ve X2 için, gölge fiyatı Y1 olan emek /sporlarının miktarlarını her biri için ayrı ayrı göstermektedir.

a21 ve a22 , imal edilen X1 ve X2 için gölge fiyatı Y2 olan sermaye inputlarının miktarlarını herbiri için ayrı ayrı göstermektedir.

Emek ve sermaye kapasiteleri sınırlı olduğuna göre Y1 poflarının toplamı C1 i aşamaz. Y2 inputlarının azamî miktarı da, C2 den fazla olamaz.

allX1 + al2X2 nin toplamı C1 den ve a21X2 + a22X2 nin toplamı C2 den küçük olduğunda, tam kapasite kullanılmıyor demektir.

Kullanılmayan kapasiteleri M1 ve M2 değişkenleriyle ifade edelim. M1 ile kullanılmayan emek kapasitesini ve M2 ile kullanılmayan sermaye kapasitesini gösterelim. M1 ve M2 değişkenlerini de ilâve ederek, primal problemin denklemlerini aşağıdaki şekilde yazalım.:

PRİMAL PROBLEM

_______________________

(X1³0,X2³0,M1³0, M2³0)          olmak kaydı ile:

___________________________

a11X1 + a12X2+ M1 = C1

a21X1 + a222 + M2 =C2             durumlarına göre

____________________________

P = p1X1 + p2X2                         nin maksimizasyonu'dur.

Primat problemde  M1 ve M2 değişkenlerini denklemlerin sol yanına alalım:

PRİMAL PROBLEM

_____________________

M1 = C1 — a1lX1 — a12X2

M2 = C2 — a2lXl—a22X2                durumlarına göre:

_________________________

P = O + p1X1+p2X2                    nin maksimizasyonu'dur.

Ve bu denklemleri, matris şekline çevirelim :

 

X1

X2

P

O

p1

p2

M1

C1

-a11

-a12

M2

C2

-a21

a-22

Şimdi, dual probleme geçelim.

Duat problemi şöyle ifade edebiliriz:

DUAL PROBLEM

_________________

(Y1³0 , Y2³0)              olmak kaydı ile;

____________________

A11Y1 + a21Y2³p1

Al2Y+ a22Y2³p2        durumlarına göre:

____________________

V= C1 Y1 + C2 Y2 nin minimizasyonu'dur.

Dual problemde , V = C1 Y1 + C2 Y2 , «maliyet minimizasyonu» nu hedef tutan objective function, yahut maliyet minimizasyonu hedef fonksiyonudur.

V                firmanın kullanabileceği input değerlerinin toplamıdır.

Yl ve Y2 ,     input türlerinden herbirinin gölge fiyatlarıdır.

C1 ve C2 ,    gölge fiyatların katsayıları olup. primal problemdeki input kapasiteleridir.

Dual problemdeki an a11 Y+ a2l Y2 ³ p1 rı eşitsizliğinde; X1 malından bir aded elde etmek için gerekli emek inputu ile bunun gölge tiyaıite çarpımına, gerekli sermaye inputu ile bunun gölge fiyatı ile çarpımı hasılası ilâve edilince, sonuç pl den küçük bir rakam ise, maliyette bir şişkinlik yahut bir kâr kaybı var demektir. Gerçekleştirilememiş kârı yahut kâr kaybını L1 değişkeni ile fiade edelim.

Aynı şekilde, al2Y1 + a22Y2³0 eşitsizliğinde de, input değerlerile hedef tutulan kâr arasındaki boşluğu L2 ile gösterelim.

L1 ve L2 değişkenlerini katarak, dual problemin eşitsizliklerini aşağıdaki denklemler haline getirelim:

DUAL PROBLEM

______________________

(Y1³O , Y2³O , L1³O , L2³O) olmak kaydile;

__________________________

A1l Y1 + a2l Y2 - Ll = pl

al2 Y1 + a22 Y2 – L2 = p2    durumlarına göre

__________________________

V = C1 Yl + C2 Y2      nin minimizasyonu'dur.

Dual problemde. L1 ve L2 değişkenlerini denklemlerin sol yanına alalım :

DUAL PROBLEM

L1=p1+a11Y1+ a21 Y2

L2=p2+a12Y1+ a22 Y2            durumlarınagöre

V = O + C1 Y1 + Ct Ye         nin minimizasyonu'dur.

Ve dual problemin denklemlerini matris şekline çevirelim :

 

 

Y2

V

0

 

 

L,

-TTl

au

a21

>-2

-T,

ai2

a22

Primal ve dual problemlerin matrisleri arasındaki ilişki, ilk bakışta belirgin bir niteliktedir. Dual problem matrisinin birinci sütunu, primat problem matrisinin hedef fonksiyon, yahut objective tunction'udur. Primal problem matrisinin birinci sütunu da, dual problem matrisinin hedef fonksiyonudur. Primat problem matrisinin ikinci sırası, eksi işaretleri dikkate alınmazsa, dual problem matrisinin ikinci sütunudur. Birinci matrisin satırlarını sırasile sütun haline çevirerek, dual matris elde edilmektedir.

Her iki matrisi birleştirerek bir kombine matris tertiplemek mümkündür:

 

X1

X2

P

0

p1

p2

M1

C1

-a11

-a12

M2

C2

-a21

-a22

(V)             -(L1)        -(L2)

İkili Doğrusal Programlamada, problemlerden herhangi biri için optimal çözüm varsa, diğeri için de optimal çözüm vardır. Primat problemin hedef fonksiyonunun maksimum değeri, dual problemin minimum değerine eşittir. Yani, P = V dır. Aynı zamanda, bir birirn üretmek üzere kullanılan kaynakların değeri, ürün birimi hasılâtından fazla ise o ürün optimal çözüm sisteminde yer almayacaktır, L1 veya L2 nin pozitif değer taşımaları halinde, ilişkin oldukları mal üretilmeyecektir.

Ansiklopedi'nin Simplex Çözüm maddesindeki örnekte gösterildiği gibi, primaI problemin gerçekleşen bir optimal çözümü, X, = 31.25 ve X2 = 62.5 tur. Primal problem matrisi'ndeki bu sonuç, kombine matris için de geçerlidir.

Dual problem'in çözümü, şudur:

 

M2

M1

 

 

 

 

(L2)

 

(L1)

P

218.75

 

-1.25

X2

 

X1

62.5

 

31 25

 

 

 

 

 

Dual problemin çözümünde, L1 ve L2 gölge değişkenleri sıfır değerindedir ve bunlar kombine matrisin sağında gösterilmektedir.. Optimal temel çözüm. Y2 = 0.6/032 ve = 1.25 tir. Y1=1.25 tir. V = C1Y1+C2Y2 olarak ifade edilmiş dual hedef fonksiyonu şöyle rakamlandırılmaktadır:

V = 218.75 = 100 (1.25) + 50 (0.6/032)

Almancası : Duales Problem.

Fransızcası : probléme dual de la programmation linéaire.

İngilizcesi : dual linear programming.

(Bk; Doğrusal Programlama, Simplex Çözürn. Doğrusal ekonomiler).