Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İKRAMİYELİ İSTİKRAZLAR NEDİR?


Devlet tahvillerinin sürümünü kolaylaştırmak maksadiyle başvurulan bir borçlanma şeklidir. Burada alacaklılara, genellikle piyasada carî olandan daha düşük bir faiz ödenmekte, aradaki fark kendilerine ikramiye olarak dağıtılmaktadır. Ancak ikramiye sadece kur'a ile tespit edilen tahvillerin sahiplerine ödenmektedir. Böylece, kendilerine kur'a isabet etmeyenlerin faiz geliri kayıplarına karşılık, kur'adan isabet alanlar, büyük menfaat sağlamaktadır, ikramiyeler her yıl ve sonlanmaadn müstakil olarak dağıtılabileceği gibi, itfa vesilesiyle de ödenebilir. Birinci halde, ikramiye alan tahvil tedavülde kalabildiği halde, ikincisinde, ikramiye alan tahvil aynı zamanda itfa edilmiş olur. İkramiyeli istikraz yahut ikramiyeli tahvil ihracı denilen borçlanma şeklinde, şans oyunlarının cazibesi vardır ve bu itibarla zaman zaman halk kitlelerinin devlet kredisine karşı rağbetini artırmaktadır. Bu sebeple, bilhassa kamu kredisinin gelişmemişolduğu toplumlarda kullanılır. Bu metod, Sovyet Rusya'da faizsiz borçlanma aracı olarak kullanılmaktadır. Sovyet Rusya'da özel şahıslardan alınanborçlara genellikle faiz verilmemekte, buna karşılık alacaklılar yüksek ikramiyeli bir sönme plânından faydalandırılmaktadır. Türkiye'de de ikramiyeli tahviller ihraç olunmuştur. Ergani istikrazı. 1941 Demiryolu ve 1942 Milli Savunma istikrazlarının bazı tertipleri, ikramiyeli olarak çıkarılmıştır. Bu istikrazlarda nominal faiz, aynı tarihlerde ikramiyesiz olarak çıkarılmış bulunan tahvillerin nominal faizlerinden daima daha düşük tespit edilmiştir.

Almancası : Lotterieanleihe.
Franseızcası : emprunt - loterie.
İngilizcesi : lottery-loan, prize-winning bonds.
(Bk; istikraz).