Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İKRAZ veya İKRAZAT NEDİR?


Borç verme işlemlerini ifade eden genel terimdir. İlkel kavimlerin çoğunda, borç faizsiz verilirdi. Mezopotamya'da, M. Ö. 3500 yıl önce Kızıl Tapınaklar ihtiyaç sahiplerine aynî ikrazana bulunurlardı. Borç alanlar geri öderken Tanrıları ve rahipleri memnun etmek ümidiyle aldıkları miktara bir hediye eklerlerdi. Dinî kurumların ilkçağda yaptıkları ikrazatta, alınandan fazlasını geri ödemek bir gelenekti. Alınan borç ile geri verilen miktar arasındaki değer farkı, bir tür ihtiyarî faiz mahiyetinde idi. Bankacılığın lâikleşmesi ve ticaretin yoğunlaşması ile faizin tatbikatı genişlemiştir. Devlet, İlkçağlardan beri, borçluları korumak üzere faiz hadlerine ve ikraz koşullarına birçok ülkelerde müdahale etmiştir. İkraz karşılığı faiz Ortaçağ sonlarında ticaret çevreleri ile dinî kuruluşlar arasında görüş ayrılığına yol açmıştır. Contractus trinus teorisi, bu görüş ayrılığını gidermeği hedef tutmuştur. Almancası : Dariehen. Fransızcası ; prét. İngilizcesi : loan. (Bk; cebrî ikraz, Johann Eck, Skolâstikler, bankacılığın tarihçesi, Dumoulin, kredi).