Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İKTİSADÎ KALKINMA NEDİR?


Değişik anlamlar taşıyan bir terimdir.

Kalkınma ve büyüme'nin Türkçede eş anlamda kullanıldığı vakidir.

İkinci Dünya Savaşından sonra, iktisadî durumu düzeltmek ve tahribatı tamir etmek için harcanan gayretleri ifade ederken reconstruction ve recovery terimlerinin karşılığı olarak kalkınma sözcüğünü tercih etmiş yazarlara rastlanmıştır.

Bazı konjonktür teorilerinde, depresyonu izleyen canlanma ve düzelme safhasına kalkınma denilmektedir.

Prof. Walt Whitman Rostow'un Büyüme Teorisine göre;

Kalkınma yahut kalkış, intikal dönemini izleyen safhadır.

Kalkınma safhaları kısa sürelidir. Birçok ülkeler, kalkınma dönemini yirmi ilâ otuz yılda aşmışlardır. Büyük Britanya 1783 - 1802, Fransa 1330- 1860, Amerika 1843 - 1860, Almanya 1850 -1873, İsveç 1868 - 1890, Japonya 1878 - 1900 ve Rusya 1890-1914 yıllarında iktisadî kalkınma safhasını tamamlamışlardır.

Kalkınma safhasında, refah ve ilerleme fikrini toplumun çoğunluk itibarile benimsediği görülür. Piyasa faaliyeti yoğunluk kazanır. Para ve kredi hacmi kabarır. Çok defa enflâsyon baskısı hissedilir. Millî gelirden yatırımlara ayrılan oran artar. Prodüktivite yükselir ve sınaî üretim hacmi genişler. Servet ve gelirlerin bölüşümü değişir. Satınalma gücünün müteşebbis ellerde toplandığı görülür. Şehirlere nüfus akımı hızlanır. Adam başına gelir seviyesi yükselir. Dış ticaret genişler. Millî gelirde tarımın hissesi daralırken, sanayiin ve hizmetlerin payı büyür.

Kalkınma safhasını tamamlamış ülkelerde adam başına gelir seviyesi az gelişmiş yahut gelişme halinde denilen ülkelerdeki miktarların üstüne erişmiş durumdadır. Sınaî mamuller ihracatı da dış ticaret gelirinin en önemli kısmını teşkil edecek kadar artmış bulunur.

Almancası : Abflug, Start.

Fransızcası ; décollage, “utake-off”.

İngilizcesi : take - off

(Bk; iktisadî olgunluk, büyüme, az gelişmiş ülkeler, intikal safhası, ileri refah düzeyi. Walt Whit- man Rostovv).