Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İKTİSADİ BUHRANLAR NEDİR?


Şimdiye kadar yüksek konjonktür ve refah devrelerini izlemiştir. Krizlerde mal sürümü tıkanmış, fiyatlar düşmüş, üretim daralmış ve gelirler azalmıştır. Borsa çöküntüleri ölmüş, iflâslar birbirini kovalamış ve işsizlik yayılmıştır.

Konjonktür buhranları, büyük Sanayi Devrimi ile görünür nitelikte periyodik karakter almıştır.

On Sekizinci Yüzyılın ikinci yarısında, harpleri takip eden buhranların daha şiddetli oldukları dikkate çarpmıştır. 1763 Buhranı, Yedi Yıl Savaşının ardından gelmiştir. 1783 Buhranı, Amerika'nın İstiklâl Savaşındaki yüksek konjonktürün tepkisini teşkil etmiştir.

On Dokuzuncu Yüzyılda da. Napolyon Harplerinden sonra patlak veren buhran piyasaları sarsmıştır. Ve krizler, artık tek bir ülke piyasasını sarsmakla kalmamış, yaygın karakter almağa başlamıştır.

1826 - 1921 arasında geçirilen başlıca krizler şunlardır:

i) 1325 Buhranı, İngiliz sermayedarlarının ve bankacılarının Güney Amerika'da bazı hesapsız yatırımlara girişmeleri yüzünden çıkmıştır. Kredilerin daralması, ingiliz sanayiini sarsmıştır. Büyük Britanya'nın ödemeler bilânçosu da, bozulmuştur. Depresyon 1832 yılına kadar sürmüş ve Amerika'ya da sirayet etmiştir.

1836 Buhranına yine ingiliz sermayedarlarının ve bankacılarının Amerika Birleşik Devletlerinde giriştikleri yatırımlar ve Britanya adalarında demiryolu inşaatiyle ilgili malî işlemler yol açmıştır. Kriz Belçika'ya ve Fransa'ya da sıçramıştır, ingiltere'de, depresyon yıllarında Kapitalizme karşı oldukça şiddetli bir akım uyanmıştır.

1847 Buhranı demiryolu inşaatına bağlı spekülâsyonlarla ilgilidir. Kriz ingiltere'de başlamıştır.

İngiltere Bankası, Sterling'in konvertibilitesini geçici olarak kaldırmak zorunluğunda kalmıştır. Fransa'da ve Amerika'da buhranın sarsıntıları oldukça şiddetli hissedilmiştir.

1857 Krizi, moneter sebeplerden ileri gelmiştir. Kaliforniya'da ve Avusturalya'da bulunan altın madenleri, büyük çapta spekülâsyonlara ve piyasa hareketlerine yol açmıştır. Sanayi ülkeleri, bu buhrandan geniş ölçüde etkilenmişlerdir.

1866 Buhranı. Amerika'da ve ingiltere'de demiryollarına büyük sermayeler bağlamış bir bankanın iflâsiyle başlamıştır. Bütün Avrupa'da zincirleme iflâslar kaydedilmiştir.

1873 Buhranı, Almanya'da çıkmıştır. Moneter sebeplerden ileri gelmiştir. Berlin ve Viyana borsalarında paniğe ve çöküntülere yol açmıştır.

1882 Buhranı, Fransa'da başlamış ve bilhassa bu memlekette iflâslara sebebiyet vermiştir.

1890 Buhranı, ingiltere'de ve Almanya'da başlamış ve tesirleri üç yıl sonra Amerika'ya sirayet etmiştir. Sanayi firmaları, bu buhrandan sonra kendilerini korumak üzere rekabet rejimlerinden ayrılıp kartel ve tröst halinde örgütlenmeğe önem vermek ihtiyacını duymuşlardır.

ix) 1900 Buhranı, Rusya'nın hızlı sanayileşmesi yüzünden çarpan ve hızlandıran etkilerine bağlı düzensiz dalgalanmalardan ileri gelmiştir. Avrupa'ya sirayet etmiştir. Ancak Güney Afrika altın madenlerinden Avrupa'ya külliyetli altın gelerek satınalma gücünü kabartması, krizi hafifletmeğe faydalı olmuştur.

1907 Buhranı, Amerika'da çıkmıştır. Sebebi, kredi deflâsyonudut.

1913 Buhranı Almanya'da çıkmış, oradan İngiltere'ye ve Fransa'ya bulaşmıştır. Hafif geçirilmiştir.

1920 yahut 1921 Buhranı, şiddetli fakat kısa süreli olmuştur. Harp sonu intibak buhranı mahiyetindedir.

İktisat tarihinin kaydettiği en şiddetli buhran, 1929 da patlak vermiştir.. Ve 1929 dan sonra, bir daha klâsik anlamda iktisadî buhran kaydedilmemiştir.

1929 Buhranı Avrupa ve Almanya'da bazı bankaların güç duruma düşmeleri ve 24 Ekim günü Wall Srreer'deki borsa paniği ile başlamıştır. Panik diğer ülkelere de geçmiştir. Bütün ülkeler, buhran ve depresyondan zarar görmüşlerdir.

İşsiz sayısı Amerika'da 13 milyonu. Almanya'da 6 milyonu, İngiltere'de 2 milyon 600 bini ve italya' da 1 milyonu bulmuştur. Sanayi ülkelerinde ekmeklerini kaybedenlerin toplamı, 40 milyon kişi kadar tahmin edilmektedir.

1929 ca 100 olan sınaî istihsal endeksleri 1932 ye kadar Amerika'da 53.8 e, Almanya'da 53.3 e, Fransa'da 71.6 ya, İngiltere'de 83.5 e ve İtalya'da 66.9 a inmiştir.

Toptan fiyatları, kartelleşme hareketinin sonucu olarak, istihsaldeki daralış oranına kıyasla daha az düşmüştür. Dünya ticareti % 60 daralmıştır

Almancası : Wirtschaftskrise.

Fransızcsı : crise économique.

İngilizcesi : economic crisis.

(Bk; John Mayrard Keynes, Mahreçler Kanunu, iktisadî dalgalanmalar. Büyük Buhran, Kriz, konjonktür).