Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İKTİSADİ DEPRESYON NEDİR?


Piyasa faaliyetinin oldukça uzun süre durgun gittiği, işsizliğin arttığı, fiyatların düşme meyli gösterdiği ve toplam satın alma gücünün daraldığı bir konjonktür safhasını ifade etmek üzere kullanılan terimdir. Depresyonlara deflâsyonist etkiler hâkimdir. Depresyon, daralma ve dar boğaz terimleri arasındaki anlam farklarına dikkat etmek lâzımdır. Darboğaz yahut bottleneck, piyasada faktörlerden birinin elâstiklik yetersizliği yüzünden değişen durumlara derhal intibak edememesinden ileri gelir .Çok defa geçicidir ve bütün iş kollarını kapsamaz. Konjonktürün her safhasında, darboğazlara rastlanabilir. OöViz yetersizliği, işçi bulma zorlukları, arz ve talebin birbirine intibak edememesi veya kredi tavanlarının ihtiyacı karşılayamaması darboğaz sebebi olabilir. Daralma veya recession yahut eski terimle slump; İktisadî faaliyetin durgunlaştığı, işsizlik oranının arttığı, fiilî talebin düştüğü ve satın alma gücünün zayıfladığı devreleri ifade eder. Darboğazlara refah konjonktürünün içinde rastlanmasına karşılık, daralma konjonktürün genel yönden hissedilir değişikliğe yol açacak umumî bir karakter taşıyabilir.. Daralma ile depresyon arasında, şiddet ve süre bakımlarından derece farkı vardır. Depresyon, piyasa çöküntüsüdür, işsizlik oranı, fiilî talep tutukluğu. satınalma gücü yetersizliği ve istihsal düşüklüğü konjonktürde oldukça uzun süreli bir kuvvetli bir dalgalanma husule getirecek dereceyi bulursa, çöküntü yahut depresyon kelimesi kullanılır. ikinci Cihan Savaşına kadar konjonktürün canlanma. yükseliş, refah, kızışma, kriz ve gerileme safhalarını izleyen desresyonlar her sekiz on yılda bir tekrarlandı. Harpten bu yana konjonktür dalgalanmalarının frekansı yükselmiş ve şiddeti azalmıştır. Zamanımızda, bu yüzden, daralma kelimesi daha sık kullanılmaktadır. Daralmayı veya depresyonu önlemek için alınacak tedbirlerin hedefi, iş hacmini genişletmektir. Depresyonlar fiilî talebi yükseltici bir politika ile tedavi edilebilir. Vergileri indirerek istihlâk eğiliminin desteklenmesi, faizin düşürülerek yatırımlara uygun ortam hazırlanması ve açık finansman tekniği ile gelirlerde çarpan etkisinin kuvvetlendirilmesi. depresyonlarla başlıca mücadele tedbirleridir. (Bk; depresyon).