Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İKTİSADİ OLGUNLUK yahut OLGUNLAŞMA NEDİR?


Safhası, Prof. Rosrow'un teorisine göre, iktisadî büyüme ve gelişme sürecinin dördüncü kademesidir.

Bu teoriye göre, birinci kademe, toplum hayatına geleneklerin ve taassubun hâkim olduğu çağdır, ikinci kademe, geçiş dönemidir. Üçüncü kademe, kalkınmadır. Dördüncü kademe, olgunluktur. Beşinci kademe, ileri ve kütlevi refah çağıdır.

Olgunluk safhası, her memleketin kendi bünyesine göre değişik karakterler arzedebilir. Olgunluğun başlıca alâmetleri, sanayiin iç tüketimi besliye- bilmesi ve sınai mamuller ihracatının gelişmesi dir. Bu safhada gelir seviyesi adam başınaf 1960 ların ölçülerile) 600 doların üstündedir. Ulaştırma tesisleri, tatminkâr seviyeye erişmiştir. Mesken problemi halledilmiş veya halledilme yoluna girmiştir. Halk çoğunluğu, kabaran arzular ortamındadır ve refaha doğru ümitle bakmaktadır. Ailelerin geniş bir oranı motörlü araçlara sahip olabilecek duruma geçmiştir. Gıda masraflarının aile bütçesindeki oranı yıldan yıla daralmaktadır.

Almancası : wirtschaftliche Reife.

Fransızcası : matûrite matûrité économique.

İngilizcesi : maturity. economic maturity.

(Bk; Rostow'un Teorisi, iktisadi kalkınma, intikal safhası, ileri refah seviyesi).