Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İLANCILIK VE REKLÂMCILIK NEDİR?


Alıcıların ve satıcıların dikkat uyandırmak ve satışı canlandırmak amacıyla başvurdukları bir tekniktir. On Dokuzuncu Yüzyılda, perakende ticaret piyasası şiddetli bir rekabet mücadelesine sahne idi. İlânların çoğu, perakende satış yapan firmalar tarafından verilirdi. Yirminci Yüzyılda, perakendeciler arasındaki rekabet eski şiddetini kaybetmiştir. Aynı cins mamulleri imal eden firmaların fiyat rekabeti de hafiflemiştir. Eksik rekabet piyasalarında, imalâtçılar, reklâm vasıtasiyle sürümü artırmağa önem vermişlerdir. Büyük firmaların ilanlara harcadıkları para, yüksek rakamlar tutmağa başlamıştır. Reklâm metodları, tüketiciyi baskı altına sokabilecek derecede etkili hale gelmiştir. 1960'larda, ilân harcamalarının millî gelire oranı Amerika'da % 3, Kanada, ingiltere ve Finlandiya'da % 2. Batı Almanya ve Hollanda'da % 1.5, İsveç, Danimarka ve Japonya'da % 1 ilâ % 1.5. Norveç, Fransa, Belçika, İrlânda ve İsrail'de % 0,5 ilâ % 1 idi. İngiltere'de, son yıllarda, ilânların yaklaşık olarak yarısı gazeteler vasıtasiyle yapılmaktadır. Geri kalan ilânların % 20’si televizyona verilmektedir. Kataloğların ve sirkülerlerin toplam ilân harcamalarındaki payları % 5 civarındadır. İlânların etkisi, gelişme hareketinin hız kazandığı ve refah seviyesinin yükseldiği devrelerde daha kuvvetli olmaktadır. İktisatçılar, bilgi verici ve telkin edici olmak üzere ilânları ikiye ayırmaktadırlar. Bilgi verici mahiyetteki ilânlar tüketiciyi piyasa durumu hakkında aydınlatmağa ve alıcılarla satıcıları temasa getirmeğe faydalı olmaktadır. Telkin edici mahiyetteki ilânlar ise alıcıları mal talebine sevketmeği, onların tercihlerini etkilemeği ve onları belirli bir markaya bağlamayı hedef tutmaktadır. Telkin edici mahiyetteki ilânlar bazan abartmalı ve aldatıcı bir propaganda teşkil etmektedir. Reklâmın iktisadi rolü, şöyle özetlenebilir: Reklâm, talebin düzensiz dalgalanmalar kaydetmesini önlemeğe faydalı olmakta ve sürümün muntazam bir seyir izlemesini kolaylaştırmaktadır. Tüketici, aynı ihtiyacı cevaplandıran eşit kaliteli mallarda fiyat farkı bulunsa bile, reklâm edilenler yararına açık bir tercih göstermektedir. Reklâm kampanyası geniş bir müstehlik kütlesini çekmek fırsatını kazandırır ve şöhret monopolü şartlarına zemin hazırlarsa, üretici rantı çoğalmağa yüz tutmaktadır. Tüketicinin önemsemediği ve ihmal ettiği bazı ihtiyaçlara reklâm sayesinde alâka uyandırılabilmektedir. Reklâm etkisiyle, yepyeni ihtiyaçlar yaranabilmektedir. Ve yeni mallara, reklâm etkisinden yararlanarak sürüm sahası hazırlanabilmektedir. Reklâm etkisinin sürümü arttırmasiyle maliyet ve fiyat ucuzluğu sağlanabileceğine dair ileri sürülen iddialar, geniş bir gerçek dozu taşımamaktadırlar. Birçok firmalarda, ilân masraflarının yüksek sürümle elde edilen maliyet tasarrufunu aştığı görülmektedir. Reklâm, yalnız tüketiciyi değil, imalâtçıyı da etkilemektedir. Ara mallarında da, reklâm etkisi günümüzde önem kazanmış bulunmaktadır.

Almancası : Werbung, informative Reklame.
Fransızcası : publicité.
İngilizcesi : advertising.