Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İLERİCİLİK NEDİR?


Zamanla anlam değiştirmiş bir sözcüktür. On Dokuzuncu Yüzyıl sonlarında, İlericilik denilince, genellikle mutedil cumhuriyetçilerin temsil ettikleri akım anlaşılırdı. Demokrasiye, liberal fikirlere ve terakkiye inananlar da, ilerici kişiler olarak nitelendirilirlerdi. James Bryce, John Dewey ve Edward Ross gibi düşünürler, ilericiliği bu anlamda kullanmışlardır. Sözcüğün anlam değiştirdiğini 1945 de belirten F. A. von Hayek ve Ludvvig von Mises'tir. İkinci Dünya Savaşı sonlarından beri solcu cereyanlar ilericiliği, statükoculuğun karşıt kavramı olarak yaymağa çalışmışlardır. Düzen değişikliği ve reform taraftarlığı, ilericiliğin bir özelliği gibi tanıtılmak istenmiştir.

Almancası : Progressivismus.
Fransızcası : progressisme.
İngilizcesi : progressivism.