Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İLLER BANKASI NEDİR?


Şehirlerin kalkındırılmasına katılmak, şehirlerin imar planlarının hazırlanmasını, su, elektrik, havagazı, kanalizasyon gibi kamu hizmeti tesislerinin meydana getirilmesini uzun ve orta vadeli kredilerle desteklemek üzere 1933 yılında kurulan Belediyeler Bankasının çalışma sahasına özel idare ve köyleri de katmak amacıyla 1945 yılında 4759 sayılı kanun ile Belediyeler Bankasının aktif ve pasifini bütün hak ve borçlarıyla devralmak suretiyle faaliyete geçmiştir. Banka, özel hukuk hükümlerine ve kerıdi kanununa bağlı olmak, tüzel kişiliği haiz ve merkezi Ankara'da bulunmak üzere 300 milyon lira sermaye ile kurulmuş ve 1-959 yılında sermayesi 600 milyon ve 1968 yılında 1,2 milyar liraya çıkarılmıştır. 1971 yılı sonunda ödenmiş sermayesi 862 milyon lira idi. Bankanın sermayesi, kuruluş kanununa göre il özel idare ve belediyelerin yıllık gelir tahsilâtının yüzde beşleri; il özel idare ve belediyelere bağlı idare, kurum ve birliklerin bağlı bulundukları idare bütçelerine geçişi yıllık safi gelirlerinin yüzde beşleri; bina ve arazi vergileri tahsilâtından ayrılan yüzde üçler; bankanın net kârından ayrılan yüzde otuzlar ve bankaya yapılacak bağışlar ile hususî kanunlarla tahsis edilecek para ve ayınlardan birleşmiştir.