Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İLMİ SOSYALİZM NEDİR?


Doktrinine bu adı veren Karl Marx' dır. Gaetan Pirou'ya göre, İlmî Sosyalizm'in başlıca dört önemli temsilcisi vardır. Bunlar Johann Karl Rodbertus, Ferdinand Lassalle, Karl Marx ve Friedrich Engels' dir. Rodbertus bir teoricidir. Doktrin tarihçileri, genellikle adını Devlet Sosyalizmine bağlarlar. Lassalle, bir politikacıdır ve sosyal demokrattır. Rodbertus ile Lassalle, düzen değişikliği hedefine yaklaşımda, birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Lassalle, sosyal demokratların seçimle iktidarı alarak düzeni değiştireceklerine inanıyordu. Rodbertus ise, Sosyalizm akımını politik faaliyetten ve particilikten ayrı tutmak gerektiğini yazıyordu. Yalnız ekonomik etkenlerin baskısı altında toplum düzeninin Sosyalizme ulaşabileceğini düşünüyordu. Toplum düzeninin, izleyeceği gelişme yörüngesini ekonominin çizdiğini ve politikanın ancak bu yörüngeye uyabileceğini ileri sürüyordu. Rodbertus ve Lassall, ihtilâlciliği benimsemediklerinden, Karl Marx ve Engels'ten ayrılmaktaydılar. Rodbertus düzen değişikliğinin bir devrim sonucu değil, bir evrim sonucu olması gerektiğini, Fichte ve Schelling'in etkileri altında savunuyordu. Marx gibi, üretim hâsılasında ücret payının gitgide azalacağını sanıyor, ancak devletin müdahale ederek bu durumu önleyebileceğini belirtiyorduı Karl Marx, bu iki iktisatçıyı ilmî Sosyalizm temsilcisi olarak kabul etmemiştir. Karl Marx'ın yalnız kendi doktrinini bilimsel olarak nitelendirmesinin nedeni Klâsik Ekol'ün bir uzantısı saymasındandır. Das Kapital yazarı, Klâsiklere kendi fikir sisteminin öncüleri gibi bakmıştır. İdealist Sosyalizmi çok ağır hücumlara hedef tuttuğu halde, Ricardo'yu eleştirirken, oldukça yumuşak davranmıştır, ingiliz Klâsiklerini hareket noktası olarak almış ve onların bıraktıkları temel üzerine teorilerinin teknik yönünü bina etmiştir. Marksizm hedeflerinin iktisat ilminde tahlillerle varılan kaçınılmaz sonuçlar olduğunu ileri sürmüştür. Almancası : wissenschaftlicher Sozialismus. Fransızcası : socialisme dit nscientifiguen, socialisme scientifigue. İngilizcesi : scientific socialism. (Bk; ihtilâlci Sosyalizm, Rodbertus, Lassalle. Marx).