Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İNGİLİZ ALTINLARI tarihçesi NEDİR?


Tarihçesini, iki bölümde özetlemek mümkündür: 1662 den önce geçerli olanlar ve 1662 den sonra bastırılanlar. i) Britanya adasında geçerli olan eski altınlar Milâddan öncesine inmektedir. Bunlar, Makedonya parasının benzerleri idiler. Üstlerinde yazı yoktu. Bir yüzlerinde Apollon'un başı ve öbür yüzlerinde bir savaş arabası bulunuyordu. M. Ö. 75 ve M. Ö. 55 yıllarında Belçika'dan ingiltere'ye geçen kavimler de, aynı sembolleri taşıyan ve değerleri değişik olan paralar getirmişlerdir. Romalılar, kendi para rejimlerini İngiltere'de uygulamışlaıdır. Darphaneler kurmuşlardır. Altıncı Yüzyılda, Merovenjiyen altınları Fransa'dan gelmeye başlamıştır. Yedinci Yüzyılda, Sakson kralları, altın sikkeler bastırmışlardır. Bu altınlardan Londra darphanesinde kesilenler üzerinde, LONDVNIV sözcüğü görülmüştür. Ortaçağın uzun bir devresinde ayar bozuklukları para rejiminin ahengini bozmuştur. Altın'ın ortalıktan çekildiği olmuştur. Altın az olduğundan, ödemelerin büyük kısmı gümüş sikkelerle yapılmıştır. Üçüncü Henry, 1257 de, altın penny bastırmıştır. Ancak altın ile gümüş arasında sabit bir değer oranı kurmakta güçlük çekilmiştir. Kıymetli madenlerin birbirine ters yönde veya değişik oranlarda rayiç değiştirmeleri, para rejiminin ahenksizliklerini şiddetlendirmiştir. Kral Üçüncü Edward 1344 yılında, kaliteli altın sikkeler bastırmıştır. Altın Standardına bağlı bir para rejimi kurmağı denemiş, fakat başarısızlığa uğramıştır. 1351 de. noble denilen ve bindiği gemide bir zaferi kutlayan kralı temsil eden paralar çıkarmıştır. Bu tarihten sonra, birçok İngiliz paralarında, gemi tasviri görülmüştür. Dördüncü Henry, noble'in değerini düşürmüştür. Dördüncü Edward, gemi kabartmasının üstüne gül yerleştirmiştir. Bu paralara rose-noble yahut ryal denilmiştir. Ryal, adı, başka ülkelerin paralarında da kullanılmıştır. Angel, Tudor, George noble adlarını taşıyan altınlar da uygulanmıştır. Kraliçe Mary, kocası İspanya Kralı İkinci Philip'in resmini paralara koydurmuştur. Kraliçe Elisabeth, elle kesilen paralar yerine, makine ile basma üsulünü tatbik ettirmiştir. Birinci James, ünite yahut souverain denilen altınları sürüme çıkartmıştır. Bu hükümdar zamanında çeşitli altınlar basılmış ve bunlar değişik adlar taşımışlardır. Oxford altınlarıda, Birinci James çağına rastlamaktadır. ii) Modern İngiliz altınlarının başlangıcı, On Yedinci Yüzyılın ikinci yarısında bastırılan Guinea'lardır. Guinea, madenin bulunduğu yerin adına izafeten denilmiştir. Guinea altınları, başlangıçta 20 shilling idi. Kıymetleri, 1717 de 21 shilling olarak ayarlanmıştır. On Sekizinci Yüzyılda, altınların adları, madenin geldiği bölgeye veya elde ediliş şekline bağlı tutulmuştur. ispanyol gemilerinden zaptedilerek 1702 de bastırılanlara VIGO denilmiştir. Hanover elektörlerinin bastırdıkları paralara. Birinci ve Dördüncü George arasındaki dönemde, Anglo - Hanoverian adı verilmiştir. 1774 de ve 1816 da tedavüldeki altınlar toplanmış, sanatkâr Benedetto Pistruccinin çizdiği Saint- George ve Dragon sembolleriyle baştan bastırılmıştır. Bu tarihte, souverain adı ile tekrar altınların ifadesi yaygın hale gelmiştir. Souverain'et, dünya piyasalarında, röliyef profilini taşıdıkları hükümdarın adile de anılmışlardır. Edward altınları veya George altınları gibi.. Altın para tedavülden kaldırıldıktan sonra da, hükümdar resimli altınlardan sınırlı miktarda basılmıştır. Adına altın, sikke bastırılmamış bir kral Sekizinci Edward yahut tahttan çekildikten sonraki adile Windsor Düküdür. Almancası : Britische Goldmünzen. Fransızcası : monnaies d'or angiaises. İngilizcesi : British gold coins. (Bk; İngiliz lirası, Bank of England).