Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İNŞAAT ŞİRKETLERİ NEDİR?


Sui generis karakterli firmalardır.

Bu firmalar giriştikleri işlerin finansmanında müşterilerine ve tasarruf sahiplerine ait fonlardan geniş ölçüde faydalanırlar. Kanunî engel bulunmayan ülkelerde, vadeli mevduat kabul ederler. Sabit kar payı ödenen hisse senetleri çıkartırlar. Özel kişilere borçlanabilirler. Tahvil ihraç ederler. Binayı satın almak üzere bağlanan yahut sadece opsiyon hakkı tesis eden müşterilerinin yatırdıkları parayı kullanırlar.

Mevduata ödedikleri faiz, bankaların uyguladıkları orandan hafifçe yüksektir. Halka açık hisse senetlerinin sabit kar payı oranı da, mevduat faizinin üstündedir.

Şirket tarafından inşa ettirilmemiş konutlar için de, ipotek karşılığı kredi açabilirler. Bu bakımdan, faaliyet alanları, inşaat işlerinin sınırlarını aşar.

Eski inşaat şirketleri, geçici firmalardı. Yani inşaat kooperatifleri gibi, belirli bir iş için kurulur ve bu iş tamamlanınca dağılırlardı. Devamlı inşaat şirketleri, 19. Yüzyılda kurulmaya başlanmıştrr. Bunlar ticaret ünvanlarına devamlı olduklarını belirtmek üzere Permanent sözcüğünü eklemişlerdir.

Mevduat toplama çığırını, Permanent inşaat şirketleri açmıştır.

Yabancı memleketlerde, inşaat şirketlerinin abone usulüne göre vergilendirdikleri görülmüştür. Vergi miktarı, maliye idaresi ile şirket arasında kararlaştırılmıştır. Yalnız belirli miktarlar üstündeki faiz gelirlerine İngiltere'de surtax uygulanmıştır. Sabit kar payı ödenen hisse senetleri de, gelir vergisinden muaf tutulmuştur.

İnşaat şirketlerinin kendi oturdukları kira evini satın almak isteyenlere açtıkları krediler için, ayrıca malî kolaylıklar ve teşvik tedbirleri uygulanmıştır.

İnşaat şirketlerinin çoğu mahalli'dir. Faaliyetlerini belirli bir bölge dışına taşırmış ve memleket çapında faaliyet gösteren inşaat şirketlerine az rastlanmıştır. Dar bir coğrafî alan içinde çalışmayı tercih etmelerinin bir nedeni, abone usulüne göre ödeyecekleri vergi miktarı üzerinde anlaştıkları maliye dairesinin yetki sınırları içinden çıkmak istemeyişleridir.

Mahallî şirket olarak faaliyeti sürdürme eğiliminin kuvvetli olması dolayısiyle. Yirminci Yüzyıl ortalarına kadar, inşaat şirketlerinde toplanma hareketi gelişmemişti.

Almancası : Baufirmen und Bausparkasse.

Fransızcası : compagnie financiere de construction, socidtâ immobilidre d'investissement.

İngilizcesi : building societies.

(Bk; Emlâk kredisi, Emlâk Kredi Bankası, gayrimenkul kredisi).