Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İŞKUR NEDİR?


İşçilerin istek ve kabiliyetlerine uygun, işlere yerleşmelerine ve işverenlerin çeşitli işler için elverişli işçi bulmaların» aracılık etmek amacıyla 25 Ocak 1946 tarih ve 4837 sayılı kanunla kurulmuş bir kamu kuruluşudur. Yirminci Yüzyıl başlarına kadar birçok ülkede iş ve işçi bulma hizmetini yapan ücretli büroların işçileri sömürmeleri çeşitli tepkilere yol açmış ve neticede iş ve işçi bulma hizmetinin bir kamu görevi olarak devlet tarafından parasız yapılacağı kabul edilmiştir. 1936 yılında 3008 sayılı İş Kanununa giren bu prensip ancak on senelik bir gecikmeden sonra uygulama alanına geçebilmiştir. Gerçekten 25 Ocak 1946 tarih ve 4837 sayılı kanun memleketimizde ilk defa iş ve işçi bulma hizmetini yapacak olan resmî bir kuruluşa yer vermiştir. Kurumun görevleri halen 931 sayılı İş Kanununun 34 üncü maddesinde gösterilmiş bulunmaktadır. Buna göre adı geçen kurum iş ve işçi bulmahizmetini gereği şekilde yapabilmek amacıyla önce iş piyasası hakkında bilgi toplamak ve araştırmalar yapmakla yükümlüdür. Daha sonra emek arzı ile emek talebini en iyi şekilde karşılaştırmaya gayret edecek, bu hususta işçi ve işverenleri aydınlatıcı yayınlar yapacaktır. Nihayet uzun vadeli bir istihdam politikasını gerçekleştirebilmek için mesleğe yöneltme ve meslekî eğitim alanlarında faaliyet gösterecektir. İş ve işçi Bulma Kurumu Çalışma Bakanlığına bağlı olmakla beraber, malî ve idarî bakımdan özerk bir kuruluştur. Merkez ve taşra teşkilâtına sahip olan kurumun yılda bir defa toplanan Danışma Kurulu mevcuttur. Merkez teşkilâtında bir genel müdür ile iki yardımcısı ve çeşitli şubeler yer almaktadır. Taşra teşkilâtı ise lüzumlu görülen yerlerde açılan şubelerden ibarettir. Kurum, şube açılmasını gerektirmeyen yerlerde ajanlıklar vasıtasıyla iş ve işçi bulma hizmetini yerine getirmektedir. İş ve İşçi Bulma Kurumu 1961 den beri yabancı ülkelerde çalışmak isteyen Türk vatandaşlarına da aracılık etmektedir. 1970 Haziran ayı sonuna kadar kurum aracılığı ile 32 yabancı ülkeye gönderilen Türk işçilerinin sayısı 407.553 ü bulmuştur, işçilerimizin çoğunluğu Avusturya, Fransa, Batı Almanya, Danimarka, Hollanda ve İsviçre'de bulunmaktadır. İş ve işçi Bulma Kurumu yabancı ülkelerde çalışmak isteyenlerin taleplerini karşılayabilmek için başta Federal Almanya iş ve işçi Bulma Bürosu olmak üzere yabancı âmme kuruluşları ile işbirliği yapmaktadır. Diğer taraftan 931 sayılı İş Kanunu işçilere verilecek çalışma ve kimlik karnesinin tek tip olarak bastırılması ve parası karşılığı işverenlere dağıtılması görevini iş ve işçi Bulma Kurumuna yüklemiştir. Bu hususla ilgili olarak hazırlanan tüzük yürürlüğe girmiştir. İş Kanununun 86 ncı maddesine göre hazırlanan ve işverenlerin işçi isteklerini İş ve işçi Bulma Kurumuna bildirmelerini öngören bir başka tüzük te yayımlanmış bulunmaktadır. Buna göre kamu sektörü işverenleri sevk ve idareciler dışındaki bütün işçi ihtiyaçlarını bölgelerindeki iş ve İşçi Bulma Kurumu teşkilâtına bildirmek zorundadırlar. İşveren tarafından verilen süre içinde işçi ihtiyacı kurumca karşılanamadığı takdirde kamu işverenleri kendiliklerinden işçi bulma faaliyetine girişebileceklerdir. Aynı tüzüğe göre özel sektör bakımından da işçi ihtiyacını kuruma bildirme zorunluğu vardır. Ancak özel sektör işverenleri işçi ihtiyaçlarını karşılama hususunda kurumun aracılığından yararlanabilecekleri gibi, kendileri de doğrudan doğruya işçi ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir.

Almancası : Arbeitsvermittiungsamt.
Fransızcası : office de placement, agence de placement.
İngilizcesi : labour office, employment agency, labour exchange.
(Bk; emek borsaları).