Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İŞLETME SERMAYESİ NEDİR?


Teknik anlamda işletmenin dönen varlıkları (carî aktifleri) toplamı ile kısa vadeli borçları toplamı arasındaki farktan ibarettir. Dönen varlıklar, bir yıl. ya da işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrileceği tahmin edilen varlıklarını, kısa vadeli borçları ve ayni süre içinde ödenecek borçları içine alır. işletmenin bilânçosunda gösterildiği şekilde, eldeki paranın (kasanın) serbestçe kullanılacak kısmı, kolayca paraya çevrilecek hisse senetleri ve tahviller, ileride fiilen tahsil edileceği umulan alacaklar, fiilen satılabileceği tahmin olunan mal stokları gibi varlıklarla, bu varlıkların paraya çevrilmesi ile ödenecek borçlar, işletme sermayesi alanı ile ilgilidir. Dönen varlıklar ve kısa vadeli borçlar birlikte incelendiğinde, dönen varlıkların kısa vadeli borçları karşılayan kısmını aşan, bu sebeple de işletme yöneticisinin asıl hâkim olabileceği net dönem varlıklar miktarı hakkında fikir verecektir. Dönen varlıklarla kısa vadeli borçlar arasındaki farktan ibaret bulunan bu net dönen varlıklar tutarına, bu sebeple net işletme sermayesi, net çalışma sermayesi gibi adlar da verilmektedir, işletme sermayesi alanına giren bu iki grup bilginin birlikte incelenmesi, işletmenin faaliyet dönemi içinde devamlı olarak dönen değerler zincirinin durumu hakkında aydınlatıcı bilgi verecektir, işletme yöneticileri için o kadar önem kazanmıştır ki, modern bilançolar işletme sermayesi unsurlarının, ilk bakışta, açıkça görülebiimesini sağlayacak şekilde düzenlenmektedir, işletme sermayesinin bu büyük önemi, bir işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünün ve ortaya çıkabilecek anî ödeme ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinin ölçüsü olmasından doğmaktadır, işletme sermayesi tutarında dönemden döneme ortaya çıkan değişmeler, bu değişmenin trendi, dönen varlıklarla kısa vadeli borçlar arasındaki oran, işletme yönetiminin çeşitli kararlarına ışık tutan önemli göstergelerdir. Ayrıca bu göstergeler, işletmenin dışında olup da işletme faaliyetleri ile çeşitli ilgileri bulunan kişi ve kurumlarca da yararlı şekilde kullanılmaktadır. Almancası : Betriebskapital, Arbeitskapital. Fransızcası : fonds de roulement. İngilizcesi : working capital. net working ca­pital. (Bk; döner sermaye, bilânço).