Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İŞTEN ÇIKARMA NEDİR?


İşçi ve işveren arasındaki hizmet akdinin işveren tarafından feshedilmesi anlamına gelmektedir.

İşçinin işten çıkarılması iş Kanunu tarafından özel bazı şartlara tâbi tutulmuş, böylece iktisaden zayıf olan emek sahibi işçilerin korunması düşünülmüştür. Bununla beraber işveren kanunda gösterilen usullere riayet etmek suretiyle işçiyi işten çıkarma hakkına sahiptir.

İşçinin işten çıkarılmasında hizmet akdinin belirli veya belirsiz süreli olarak yapılması büyük bir önem taşımaktadır. Belirli bir süre gösterilmek suretiyle yapılan hizmet akitleri prensip itibariyle ancak bu sürenin sonunda işveren tarafından feshedilebilirler. Buna mukabil belirsiz süreli hizmet akitlerinin sona erdirilmesi esas itibariyle feshin bildirimi ile mümkündür. Feshin bildiriminden sonra 2-8 haftalık ihbar önellerinin geçmesi ile akit sona ermiş kabul edilir. Kanuni ihbar önelleri, hizmet akitleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçiler lehine değiştirilebilir.

Feshi ihbarda bulunmadan ve bildirim önellerine riayet etmeden işçiyi işten çıkaran işverenlerin bu önellere ait ücret tutarında işçiye tazminat ödeyecekleri iş Kanunumuzda gösterilmiştir. Bununla beraber işverenin işçinin ihbar önellerine ait ücretini peşin olarak ödemek suretiyle hizmet akdini derhal feshetmesi mümkündür.

İhbar önellerine riayet etme veya hizmet akdinin belirli süresinin sona ermesini bekleme zorunluğu bazı hallerde ortadan kaldırılmıştır: iş Kanunu'nun on yedinci maddesinde düzenlenen sağlık, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışlar ve zorlayıcı sebepler ortaya çıktığı takdirde, işveren dilerse işçiyi bildirim önellerini beklemeksizin işten çıkarabilir. Bunlardan özellikle ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışlarda bulunması nedeniyle işten çıkarılan işçiye ihbar tazminatı ödenmediği gibi, kıdem tazminatının da ödenmemesini kanun kabul etmiştir, (iş Kanunu, mad. 14).

Diğer taraftan işçinin sendikaya üye olması, şikâyete başvurması gibi sebeplerle işten çıkarılması iş mevzuatımız tarafından müsamaha ile karşılanmamıştır. Böyle bir duruma yol açan işverenlerin fesih hakkını kötüye kullandıkları kabul edilmekte ve gerek İş Kanununda, gerek Sendikalar Kanununda daha ağır tazminatlar öngörülmektedir. (İş Kanunu mad. 13/VI, Sendikalar Kanunu mad. 19/3).

Almancası : Entlassung.

Fransızcası : licenciement.

İngilizcesi : dismissal.

(Bk; hak uyuşmazlıkları, toplu sözleşme).