Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İŞVEREN SENDİKALARI NEDİR?


Sermaye sahiplerinin işçiler ve kamu tüzel kişileri karşısında ortak meslekî menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacı ile kurdukları kuruluşlardır. Bilindiği gibi çok sayıdaki emek sahiplerinin bir araya gelmesi zamanla güçlü bir işçi sendikacılığına yol açmıştır, iktisaden güçlü, fakat sayıca nispeten az olan işverenlerin de kendi aralarında birleşmeleri, işçiler karşısında meslekî menfaatlerini korumaları demokratik düzenin tabiî bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Öte yandan yasama ve yürütme organlarının işçiler lehine aldıkları tedbirler karşısında sermayenin hak ve menfaatlerini korumak bakımından da işveren sendikalarına çeşitli görevler düştüğü anlaşılmıştır. Bununla beraber hiç bir ülkede işveren sendikacılığı işçi sendikacılığı kadar sınıf bilincine dayanmamıştır. Bu yüzden birçok ülkede işçi sendikaları arasında rastlanan siyasî veya felsefî bölünmeler işveren sendikalarında görülmemektedir. Esasen işveren sendikacılığı işçi sendikacılığı gibi iktisadî ve sosyal bir zorunluğun eseri olmadığı gibi, işverenler arasındaki rekabet de işveren sendikacılığını güçleştirmektedir. Gel gelelim yukarıda da belirtildiği gibi işçiler karşısında bir güç haline gelebilmek, başta hükümet olmak üzere bütün kamu tüzel kişilerinin işverenlerle ilgili kararlarını etkileyebilmek için işverenler sendikalaşma yoluna başvurmuşlardır. Memleketimizde işveren sendikaları çok kısa bir maziye sahip bulunmaktadır. Gerçekten 1961 Anayasasının kabulune kadar işverenler sendikacılık alanında hiçbir varlık gösterememişlerdir. Yeni Anayasada sosyal devlet ilkesinin kabulü, emek sahiplerine geniş hak ve özgürlüklerin tanınması işveren çevrelerinde de sendikalaşma hareketini u- yandırmıştır. Netekim 1962 senesinde Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonu istanbul'da kurulmuş, sonradan genel merkezini Ankara'ya nakletmiştir. 1970 de adı geçen Konfederasyona bağlı 19 üye sendika ve toplam olarak 1130 işveren üye mevcuttu. Küçük işletmelerin hâkim olduğu ülkemizde işveren sendikacılığının çok yetersiz kaldığı söylenebilir. Diğer taraftan işverenlerin mensup bulundukları yarı resmî kuruluşlar olan ticaret ve sanayi odaları sermaye sahiplerinin iktisadî menfaatlerini koruma hususunda girişimlerde bulunmaktadır.

Almancası : Arbeitgeberverband.
Fransızcası : syndicat patronal, syndicat d'em- ployeurs.
İngilizcesi ; employer's association.
(Bk; sendikalar).