Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İŞYERİ NEDİR?


Hizmet sözleşmesi çerçevesinde işin yapıldığı yeri ifade etmektedir. Ancak işletme ve işletme deyimleri kadar geniş ve teknik bir anlam taşımamakta, daha ziyade işçi ile işveren arasında hukukî ilişkilerin cereyan ettiği çerçevoyi göstermektedir. İşyeri kavramı sadece İş Kanunu bakımından değil, sosyal sigortalar, sendikalar, toplu iş sözleşmeleri, grev ve lokavt hakları açısından da büyük bir önem taşımaktadır. Gerçekten işyerinde cereyan eden bir kaza, hangi sebepten ileri gelirse gelsin, iş kazası olarak kabul edilmektedir. Sendikalar işkolunda kurulabileceği gibi, işyeri seviyesinde de kurulabilirler ve aynı çerçeve içinde toplu sözleşme yapabilirler. Grev sırasında işçilerin işyerini terketmeleri, işyerinde grev oylaması istemeleri, işçilere karşı lokavt hakkını kullanan işverenin işyerinde faaliyeti büsbütün durdurması işyeri kavramının iş hukukumuz bakımından ne kadar önem taşıdığını açıkça göstermektedir. 931 sayılı İş Kanunumuzun 1 inci maddesinde işyerinin sınırları çizilmeye çalışılmıştır. Önce işyerinin basit bir tarifi yapılmış ve “işin yapıldığı yere” işyeri denilmiştir. Bu tarifin uygulamada yeterli olmadığını anlayan kanun koyucu aynı maddenin ikinci fıkrasında işyerinden sayılan yerleri ve araçları da işyeri kavramına dahil etmiştir. Gerçekten Kanunumuza göre işin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı olan yerler, yani asıl işyerinin iktisadî bakımdan tamamlayıcısı durumunda bulunan kısımlar aynı işyerinden sayılmaktadır. Ayrıca işçilerin dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim yerleri ve avlu gibi eklentileri işyerinden kabul edilmektedir. Buralarda teknik anlamda üretim faaliyeti cereyan etmemekle beraber, kanun koyucu işçilerin çalışma ve yaşama şartları bakımından bu yerleri işyarı dışında tutmayı uygun bulmamıştır. Nihayet işyerine bağlı araçları da kanun koyucu işyerinden saymıştır.. Eski iş Kanunumuzda tasrih edilmeyen bu husus birçok haksızlıklara yol açmakta idi. Araç deyimi sadece nakil araçlarına tek başına sahip olmamakla birlikte, grayder, seyyar vinç gibi üretim araçlarını da ifade etmektedir. Almancası : Arbeitsstelle, Arbeitsplatz. Fransızcası : atelier. İngilizcesi : work - shop; work place. (Bk; işkolu).