Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İTHALATTAN ALINAN VERGİLER NEDİR?


Ithal malları huduttan geçerken alınan vergi ve resimlerdir. Bu vergi ve resimlerin adedi, kara yolu ile gelen emtiada beş, deniz yolu ile gelen emtiada ise altıdır. İthal edilen emtia üzerindeki ilk vergi, Gümrük dergisidir. Gümrük Vergisi, malın CİF değeri üzerinden, gümrük tarife cedvellerindeki oranlara göre alınır. İthal edilen mal üzerinden ödenen ikinci mükellefiyet Belediye Hissesidir. Belediye Hissesi, Mahallî idare Vergisi niteliğindedir ve verginin matrahı, birinci kademede alınan gümrük vergisinin tutarıdır Bu matrah üzerinden % 15 belediye hissesi alınır. İthalde ödenen üçüncü mükellefiyet İthalât Damga Resmidir. Bu resim, bir harç niteliğinde olan ve kıymetli kâğıtlar üzerinden alınan damga resminden farklıdır, ithalât Damga Resminin matrahı, malın CİF değeridir. Vergi oranı ise, en yüksek % 25 olmak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır, ithalât Damga Resmi, gümrük vergisinin, vergi oranı esnekliğinin sağlanabildiği bir uzantısı ve ithalâtta gizli devalüasyon aracı niteliğindedir. İthal edilen mallar üzerindeki son mükellefiyet ise, dahilde alınan istihsal Vergisi yükünü ithal edilen mallara da yükleyen ithalde alınan İstihsal Vergi sidir, ithal edilen mallar, çıkış ülkesinde çoğunlukla vasıtalı vergi idaresine tâbi olduklarından, varış ülkesinde, o ülkede üretilen mallara karşı üstün duruma geçerler. Bu itibarla, hiç değilse prensip olarak, ithal edilen mallar ile yerli mallar arasında vasıtalı vergiler bakımından nisbî durumu bozmamak için ithal edilen mallar üzerine de istihsal vergisi konur, istihsal vergisinin matrahı, malın gümrüklü değeridir. Malın gümrüklü değeri ise, malın CİF değeri ile ithal sırasında (Damga Resmi hariç) alınan bütün vergi ve resimlerin toplamıdır. Vergi oranı, gider vergileri kanununa ekli 4 no.lu tabloda gösterilmiştir. İthalde alınan istihsal vergisi tarifesi esas itibariyle ad-valoremdir. Ancak, kahve, içki gibi bazı maddelerde vergi tarifesi spesifiktir. Türkiye'ye deniz yolu ile gelen mallardan ayrıca bir de Rıhtım Resmi alınır. Bu mükellefiyet, belirli bir rıhtımdan boşaltılan malları kullananların o rıhtımın işletme maliyetine katkıda bulunması esasına dayanır. Rıhtım resmi, bir mahallî idare mükellefiyetidir ve oranı % 5 dir. Verginin matrahı ise, ithalde alınan istihsal vergisinde ad-valorem tarifeye tâbi mallarda, bu verginin matrahı; spesifik tarifeye tâbi mallarda ise malın gümrüklü değeridir. İstihsal vergisine tâbi olmayan mallarda ise rıhtım resminin matrahı, malın CİF değeridir.