Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İTİBARÎ DEĞER NEDİR?


Menkul kıymetlerin üzerlerinde yazılı olan fiyatlarıdır. Bir anonim ortaklık meselâ 1 miiyon liralık yeni hisse senedi yahut tahvil çıkartacağı vakit, bunların 1000 liralık, 5 000 liralık, 10 000 liralık veya üzerinde daha başka rakam yazılı küpürler halinde olması hakkında takdirini kullanır. Menkul kıymeti ihraç eden firmanın yahut kamu tüzel kişiliğinin tayin ettiği fiyat, itibarî değerdir. İtibarî değer ile ihraç fiyatı, aynı olmayabilir. İhraç fiyatı, aksiyonu yahut tahvili çıkartan firmaya ödenecek fiili bedeldir. Fiilî bedel itibarî değerin üstüne çıkabilir veya altına düşebilir. İtibarî değeri borsa rayici ve muhasebe kıymeti ile de karıştırmamak lâzımdır. Borsa rayici, firmanın durumuna ve piyasa konjonktürüne göre itibarî değerden çok farklı olabilir. Muhasebe değeri, menkul kıymetin iktisap tarihindeki maliyetini yansıtmaktadır. Muhasebe değerinin itibarî değerden daha yüksek veya alçak olması, olağandır. Almancası : Nominalwert, Nennwert, Nennbetrag. Fransızcası : valeur nominale. İngilizcesi : nominal price. (Bk: muhasebe değeri, ihraç değeri).