Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KANUNSUZ GREV NEDİR?


Çağdaş ve teknik anlamda grevlerin Batı Avrupa ülkelerinde endüstri devrimini izleyerek ortaya çıktıkları söylenebilir. İşçilerin amaçlarına ulaşmak için topluca işi bırakmaları, önce hizmet akdinden doğan iş görme borcuna aykırı eylem olarak bireysel düzeyde değerlendirilmiş ve hukuka aykırı sayılmıştır. Ancak daha sonra grevin kolektif niteliği göz önünde tutularak işçilerin ortak çıkarlarını gerçekleştirmek üzere topluca işi bırakmaları bazı koşullara bağlı olarak Yargı Organlarınca hukuka uygun görülmüş.bundan da öteye grev bir hak olarak Anayasa'larda yer alabilmiştir. Ülkemizde de ilk defa 1961 Anayasa'sı 47. maddesinde grevi işçilerin temel hakkı olarak tanımıştır. Daha sonra yürürlüğe giren 1963 tarihli Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu'nun 17. maddesi grevin tanımını yaptıktan sonra ikinci fıkrasında "işçilerin işverenlerle olan ilişkilerinde iktisadi ve sosyal durumlarını koruma veya düzeltmek amacıyla ve bu kanun hükümlerine uygun olarak yapılan greve, kanuni grev, bu amacın dışında veya bu kanun hükümlerine uyulmaksızın yapılan greve, kanun dışı grev denir" düzenlemesini getirerek hangi grevlerin kanun dışı sayılacağını saptamıştır. 1982 tarihli yeni Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sı 54. maddesinde "Grev hakkı iyi niyet kurallarına aykırı tarzda, toplum zararına ve milli serveti tahrip edecek şekilde kullanılamaz" hükmü ile hangi durumlarda grevin yasa dışı olabileceğini göstermiştir. Aynı maddenin yedinci fıkrasında da "siyasi amaçlı grev. .. dayanışma grevi..., genel grev..., işyeri işgali, işi yavaşlatma, verim düşürme ve diğer direnişler yapılamaz denilerek bu gibi eylemlerin yasadışı oldukları belirlenmiştir.5.5.1983 tarihinde yürürlüğe giren 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu da yasadışı grevlerin daha ayrıntılı tanımını getirmiştir. Knunun 25. maddesinin ikinci fıkrasına göre “Toplu İş Sözleşmesi’nin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde işçilerin iklisadi ve sosyal durumlarıyla çalışma şartlarını korumak veya düzeltmek amacıyla bu kanun hükümlerine uygun olarak yapılan greve kanuni grev denilir.'' Bu koşullara aykırı olarak yapılan grev ise yasa dışı olacaktır. Bu düzenlemenin eski yasanın ilgili hükmünden başlıca farkı; yasal grevin ancak toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında çıkacak bir uyuşmazlık halinde uygulanabileceğini açıkça belirtmesidir. Aslında 1982 Anayasası da yukarıda değinildiği gibi 54. maddesinde aynı koşulu getirmiş bulunmaktadır